Юридически писмени/устни преводачи

Люксембург

Този раздел от портала ви предоставя възможност да намерите заклет писмен и устен преводач в Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Как да намеря заклет писмен или устен преводач в Люксембург

Обща информация за заклети писмени и устни преводачи е налице на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Достъпът до базата данни с преводачи в Люксембург безплатен ли е?

Достъпът до базата данни за преводачи в Люксембург е безплатен.

Връзки по темата

Министерството на правосъдието

Последна актуализация: 20/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.