Юридически писмени/устни преводачи

Малта

Малта вече разполага с база данни със заклети писмени и устни преводачи.

Съдържание, предоставено от
Малта

По наказателни дела магистратите и съдебният персонал имат достъп до списък с устни/писмени преводачи. Този списък се съхранява и поддържа от деловодството на наказателния съд. При подготовката за влизането в сила на Директивата относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство горепосоченият списък наскоро беше добавен към услугите на съда, достъпни онлайн:

https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx

Когато има нужда от услугите на устен или писмен преводач по време на наказателно производство, такъв се назначава от магистрата.  Съществуването на горепосочения списък не изключва възможността даден магистрат да го пренебрегне изцяло и да определи което и да е друго лице, което той счита за подходящо да извърши устен или писмен превод. Впоследствие името на така определеното лице се добавя към списъка. За допълнителна информация, моля, пишете до „The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta“.

По граждански дела страните могат да определят писмен или устен преводач по свой избор, като разноските за това се поемат от страната, която поиска тези услуги. Администрацията на съда няма участие в този процес. Гражданските съдилища обаче могат да използват списъка, наличен за наказателните съдилища, до който обществеността има достъп онлайн, както беше посочено по-горе.

Списъкът с писмени и устни преводачи на Малта се съдържа също в информационната система за управление на делата на съдилищата (LECAM), която по принцип е предназначена за използване единствено от съдебния персонал и членовете на юридическата професия. Въпреки това обществеността може да осъществява достъп до системата LECAM във връзка с граждански дела чрез компютри, поддържани в деловодствата на съдилищата.

Допълнения към списъка с вещи лица се правят от съдебните служители, оправомощени да поддържат тази база данни. Записите за отделните вещи лица са свързани към съдебното дело, за което те са били определени да предоставят професионалните си услуги.

Последна актуализация: 16/09/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.