Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница малтийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Малта

Малта не разполага с официална база данни със заклети писмени и устни преводачи.

Съдържание, предоставено от
Малта
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

При наказателни дела, съдебният персонал и членовете на съдебния състав имат достъп до списък с устни/писмени преводачи. Този списък се съхранява и поддържа от Секретариата на наказателния съд. При подготовката на влизането в сила на Директивата относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство горепосоченият списък наскоро беше добавен към услугите на съда, достъпен онлайн — http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Когато има нужда от услугите на устен или писмен преводач по време на наказателно производство, такъв се назначава от магистрата. Съществуването на горепосочения списък не изключва възможността даден магистрат да не го зачете и да наеме някое друго лице, което той счита за подходящо да извърши устен или писмен превод. Впоследствие името на така назначеното лице се добавя към списъка. За допълнителна информация моля пишете до „The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta“.

При граждански дела страните могат да назначат писмен или устен преводач по свой избор, като разноските за това се поемат от страната, която поиска тези услуги. Администрацията на съда няма участие в този процес. Въпреки това гражданските съдилища могат да използват списъка на наказателните съдилища, който е на разположение за обществено ползване, както беше посочено по-горе.

Списъкът с писмени и устни преводачи на Малта се намира също в компютъризираната Система за управление на делата на съдилищата (LECAM), която обикновено е за употреба единствено от съдебния персонал и членовете на юридическата професия. Въпреки това широката общественост може да осъществява достъп до системата LECAM във връзка с граждански дела в самите съдилища чрез компютри, поддържани в секретариатите на съдилищата.

Допълнения към списъка с вещи лица се правят от съдебните служители, упълномощени да поддържат тази база данни. Записите на отделните вещи лица са свързани със съдебното дело, към което са били назначени да предоставят своите професионални услуги.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.