Юридически писмени/устни преводачи

Нидерландия

На тази страница ще намерите информация за регистрацията на заклетите устни и писмени преводачи в Нидерландия и за удължаването на тази регистрация.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Закон за заклетите устни и писмени преводачи (Wet beëdigde tolken en vertalers)

В Нидерландия се прилага Законът за заклетите съдебни устни и писмени преводачи (Wbtv). С този закон се уреждат правилата за заклетите устни преводачи, които осигуряват устен превод на реч на друг език, и за заклетите писмени преводачи, които осигуряват писмен превод на текст на друг език.

Устният и писменият превод са нерегулирани професии. Това означава, че по принцип всеки, независимо от образованието или произхода си, може да започне дейност като устен или писмен преводач на свободна практика. За тази цел не е необходимо да се регистрирате в Регистъра на заклетите устни и писмени преводачи (Rbtv). Rbtv е база данни, съдържаща информация за заклетите устни и писмени преводачи в Нидерландия, която се управлява от Службата на заклетите устни и писмени преводачи. Трябва да сте регистриран/а в Rbtv, за да можете да работите като заклет устен или писмен преводач. Регистрацията е обвързана с изпълнението на определени изисквания. За повече подробности вижте уебсайта на Службата на заклетите устни и писмени преводачи.

Каква информация се съхранява в нидерландския регистър?

Съгласно член 2 от Wbtv в Регистъра на заклетите устни и писмени преводачи се съдържат следните данни за всеки регистриран устен или писмен преводач:

а. координати за връзка;
б. дали лицето е устен или писмен преводач;
в. изходните или целевите езици, с които работи преводачът; както и
г. всички други специфични умения, които преводачът е сметнал за уместно да включи в регистъра.

Кой отговаря за регистъра на преводачите?

Въпреки че крайната отговорност за регистъра се носи от министъра на правосъдието и сигурността, той се управлява от Службата на заклетите устни и писмени преводачи (Службата Wbtv).

Безплатен ли е достъпът до нидерландския регистър на заклетите устни и писмени преводачи?

Не, вписването в регистъра на заклетите устни и писмени преводачи се заплаща. За повече подробности вижте уебсайта на Службата на заклетите устни и писмени преводачи.

Как можете да намерите юридически писмен преводач в Нидерландия?

В базата данни може да се търси по имена или по езикови комбинации.

Връзки по темата

Служба на заклетите устни и писмени преводачи

Регистър на заклетите устни и писмени преводачи

Последна актуализация: 24/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.