Юридически писмени/устни преводачи

Румъния

Настоящата страница ви помага да намерите заклет писмен и устен преводач в Румъния.

Съдържание, предоставено от
Румъния

Как да намеря заклет писмен или устен преводач в Румъния

Базата данни на оторизираните писмени и устни преводачи в Румъния се притежава и поддържа от Министерството на правосъдието на Румъния. Тя съдържа информация за писмените и устните преводачи, оторизирани от Министерството на правосъдието на Румъния.

Тези оторизирани лица предоставят услуги за писмен и устен превод при поискване от страна на:

 • Висшия магистратски съвет
 • Министерството на правосъдието
 • Висшия касационен съд
 • Държавната прокуратура
 • Националната дирекция за борба с корупцията
 • Органите за разследване на престъпления
 • Съдилищата
 • Нотариусите
 • Адвокатите и
 • Съдебните изпълнители.

Закон № 178/1997 регулира оторизирането и заплащането на устни и писмени преводачи, които предоставят услуги на органите за разследване на престъпления, съдилищата, нотариусите, адвокатите, Министерство на правосъдието и другите институции, изброени по-горе.

Базата данни на преводачите съдържа информация от 2002 г. насам.

Достъпът до базата данни на преводачите в Румъния безплатен ли е?

Следната информация е достъпна до широката общественост безплатно:

 • име на оторизирания писмен или устен преводач,
 • език или езици, за които писменият или устният преводач е оторизиран,
 • номер на разрешителното,
 • телефонен номер.

Базата данни съдържа следната информация, която не е достъпна до широката общественост:

 • ЕГН,
 • пощенски адрес.

Как да търся заклет преводач в Румъния

В базата данни може да се търси по следните критерии:

 1. името на оторизирания писмен или устен преводач;
 2. името на съответния апелативен съд (всеки апелативен съд носи името на общината, в която се намира. Тъй като в Румъния има 15 апелативни съдилища и всеки от тях има териториална правна компетентност по отношение на съдебни дела, които съответстват на специфични национални административни области, този критерий за търсене може да се използва на практика, за да се идентифицират всички преводачи в рамките на географските и административни области, съответстващи на териториалната правна компетентност на даден съд);
 3. двойки езици (ако е показан чужд език, съответстващият му език ще бъде румънски);
 4. номера на разрешителното;
 5. дата на изтичане на валидността на разрешителното (този вид търсене може да се извърши, като се напише „Ordin“ („заповед“ на български) — правен инструмент, издаван от Министерството на правосъдието за спиране или отнемане на разрешителното на преводача).
Последна актуализация: 23/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.