Юридически писмени/устни преводачи

Словакия

На тази страница е обобщена накратко информацията за списъка на словашките писмени и устни преводачи.

Съдържание, предоставено от
Словакия

Каква информация се включва в списъка на словашките писмени и устни преводачи?

Списъкът на вещите лица, устните и писмените преводачи, поддържан от словашкото Министерство на правосъдието (Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky), включва раздел за устни преводачи и раздел за писмени преводачи с данни за 1 341 писмени и 1 240 устни преводачи, получили разрешение за извършване на дейности по писмен или устен превод съгласно Закон № 382/2004 за вещите лица, устните и писмените преводачи и за изменение на някои други актове, и които са включени или са били включени в списъка на вещите лица, устните и писмените преводачи.

Списъкът на вещите лица, устните и писмените преводачи съдържа отделни раздели за устните преводачи и за писмените преводачи. Тази база данни е достъпна само на словашки език.

Всички устни и писмени преводачи, вписани в списъка на вещите лица, устните и писмените преводачи в съответния раздел според езика, имат право да използват идентификаторите, издавани от словашкото Министерство на правосъдието, а именно личната карта на устния/писмения преводач и официалния печат на устния/писмения преводач.

Безплатен ли е достъпът до списъка на писмените и устните преводачи?

Достъпът до списъка и извършването на търсене на писмени и устни преводачи е безплатно.

Как мога да намеря писмен или устен преводач в Словакия?

Информация за устните и писмените преводачи може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словашката република, в раздела за регистрите, като се избере опцията „Писмени или устни преводачи“.

На уебсайта можете да потърсите координатите за връзка на писмените и устните преводачи (както и друга информация, когато е целесъобразно). Отделните писмени и устни преводачи могат да бъдат търсени по техния регистрационен номер, по език, име и фамилия, община, област, регион или комбинация от тези полета. Когато дадено лице бъде избрано измежду резултатите от търсенето, се показва подробна информация, като например неговите координати за връзка, обхватът на разрешението му да извършва дейност по устен или писмен превод и началната дата (а когато е приложимо, и крайната дата) на разрешението, санкциите, наложени през последните три години във връзка с изпълнението на дейностите; при наличие на наложена забрана във вписването се посочва периодът, през който се прилага тя, информация за евентуално временно преустановяване на дейността, включително подробности за правното основание, началната и крайната дата на временното преустановяване, информация за евентуално прекъсване на дейността, включително началната и крайната му дата, регистрационният номер и актуална информация относно застраховката „Гражданска отговорност“.

Връзки по темата

Списък на устните преводачи

Списък на писмените преводачи

Министерство на правосъдието на Словашката република

Последна актуализация: 26/09/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.