Юридически писмени/устни преводачи

Словения

На този уебсайт ще намерите общ преглед на базата данни на заклетите устни преводачи в Словения.

Съдържание, предоставено от
Словения

Каква информация се съхранява в регистъра на заклетите устни преводачи в Словения?

Министерството на правосъдието управлява регистъра на заклетите устни преводачи. Словенското право не прави разграничение между устни и писмени преводачи. Всички заклети устни преводачи трябва да могат да извършват както устен, така и писмен превод.

Регистърът на заклетите устни преводачи съдържа следните данни, всички от които са публични:

 • Фамилия
 • Собствено(и) име(на)
 • Адрес
 • Пощенски код
 • Град
 • Телефон
 • Електронна поща
 • Език

Регистърът съдържа и информация, която не е достъпна за обществеността:

 • Професионално звание
 • Дата на назначаване
 • Професия
 • Дата и място на раждане
 • Идентификационен номер
 • Данни за трудовия или друг статус

Безплатен ли е достъпът до базата данни на заклетите устни преводачи в Словения?

Да. Достъпът до базата данни е безплатен.

Как може да се намери заклет устен преводач в Словения?

Базата данни на заклетите устни преводачи разполага с интегрирана търсачка с достъп до всички публично достъпни данни, което дава възможност за търсене по следните параметри:

 • Собствено(и) име(на)
 • Фамилия
 • Град
 • Телефон
 • Език

Резултатите от търсенето може да бъдат филтрирани по (един) език.

Връзка по темата

Заклети устни преводачи – регистър

Последна актуализация: 08/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.