Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Испания

Тази секция от портала ще ви помогне да намерите заклет устен или писмен преводач в Испания.

Съдържание, предоставено от
Испания
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как да намеря устен или писмен юридически преводач в Испания?

В Испания няма цялостна правна уредба по отношение на заклетите устни и писмени преводачи.

В член 231, алинея 5 от Органичния закон за съдебната власт се посочва, че „при устно производство за устен преводач може да бъде назначено всяко лице, което говори използвания език и което предварително се е заклело или е обещало да извършва точен превод“.

В член 440 от Наказателно-процесуалния кодекс се предвижда правото на подпомагане от устен преводач, а член 441 гласи, че „устният преводач се избира измежду лица, които са квалифицирани като такива, ако ги има в района. В противен случай се назначава преподавател по съответния език, а ако няма такъв, което и да е лице, говорещо езика“.

Член 762, алинея 8 от Наказателно-процесуалния кодекс гласи, че „когато обвиняемите или свидетелите не разбират или не говорят испански език, приложима е процедурата, определена в членове 398, 440 и 441. Не е необходимо устният преводач да притежава официална квалификация“.

По принцип при граждански и наказателни дела с предоставяне на правна помощ хонорарът на устния или писмения преводач се поема от Министерството на правосъдието (или от автономните области с правомощия в областта на правосъдието), докато при граждански производства без предоставяне на правна помощ разноските за писмен или устен преводач се поемат от ищеца. Устни преводачи се използват и при определени административноправни производства, като например тези по молби за убежище.

За да придобие квалификация като заклет писмен или устен преводач, дадено лице е необходимо да издържи изпит, който се организира от Министерството на външните работи. Притежателите на тази квалификация са правоспособни да извършват официални преводи.

Достъпът до базата данни за преводачите в Испания безплатен ли е?

В Испания няма база данни с информация за устни и писмени преводачи.

Как да намеря писмен юридически преводач в Испания?

Министерството на външните работи и сътрудничеството обаче публикува списък с лицата, издържали изпитите за заклети устни преводачи.

Достъпът до списъка е безплатен. Списъкът е подреден по азбучен ред на езиците и заклетите преводачи по всеки език.

Връзки по темата

СПИСЪК НА ЗАКЛЕТИТЕ ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ
Последна актуализация: 11/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.