Юридически писмени/устни преводачи

Испания

Настоящият раздел ви помага да намерите устен или писмен юридически преводач в Испания.

Съдържание, предоставено от
Испания

Как да намеря устен или писмен юридически преводач в Испания?

I. Устни и писмени преводачи в съдебната система.

В Испания съществува следната уредба по отношение на заклетите устни и писмени преводачи в съдебната система:

В член 231, параграф 5 от Органичния закон за съдебната власт се посочва, че „разрешението за явяване като устен преводач в устни изслушвания или за използване на жестомимичен език се издава в съответствие с приложимото процесуално право“.

В член 440 от Наказателно-процесуалния кодекс се признава правото на подпомагане от устен преводач, а член 441 гласи, че „устният преводач се избира измежду лицата, които са квалифицирани като такива, ако в района има такива лица. В противен случай се назначава преподавател по съответния език, а ако няма такъв, което и да е лице, говорещо езика“.

В член 762, параграф 8 от Наказателно-процесуалния кодекс се посочва, че „когато обвиняемите или свидетелите не говорят или не разбират испански език, приложима е процедурата, определена в членове 398, 440 и 441. Не е необходимо устният преводач да притежава официална квалификация“.

В член 9 от Закон 4/2015 от 27 април 2015 г. относно правата на жертвите на престъпления се признава правото на писмен и устен превод.

По принцип при граждански и наказателни дела с предоставяне на правна помощ хонорарът на устния или писмения преводач се поема от Министерството на правосъдието (или от автономните области с правомощия в областта на правосъдието), докато при граждански производства без предоставяне на правна помощ разноските за писмен или устен преводач се поемат от ищеца. Устни преводачи се използват и при определени административноправни производства, като например тези по молби за убежище.

II. Заклети писмени и устни преводачи:

За да придобие квалификация като заклет писмен или устен преводач, дадено лице трябва да издържи изпит, който се организира от Министерството на външните работи. Притежателите на тази квалификация са правоспособни да извършват официални преводи.

Достъпът до базата данни за преводачите в Испания безплатен ли е?

В Испания няма база данни с информация за устни и писмени преводачи.

Как да намеря писмен юридически преводач в Испания?

Министерството на външните работи и сътрудничеството обаче публикува списък с лицата, издържали изпитите за заклети устни преводачи.

Достъпът до списъка е безплатен. Списъкът е подреден по азбучен ред на езиците и заклетите преводачи по всеки език.

Последна актуализация: 26/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.