Soudní překladatelé a tlumočníci

Belgie

Níže jsou uvedeny informace týkající se vyhledání tlumočníka, který může napomoci v rámci soudního řízení, nebo překladatele, v případě potřeby prostřednictvím oficiálních stránek.

Obsah zajišťuje
Belgie

Jak najít překladatele v Belgii?

Belgie má k dnešnímu dni dvě oficiální centrální databáze, jednu pro soudní znalce a druhou pro překladatele, tlumočníky a překladatele-tlumočníky.

Ty byly zřízeny zákonem ze dne 10. dubna 2014.

Jejich oficiální názvy jsou:

  • Národní rejstřík soudních znalců (Le Registre national des experts judiciaires)
  • Národní rejstřík překladatelů, tlumočníků a překladatelů-tlumočníků (Le Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes)

Zákon vstoupil v platnost dne 1. prosince 2016.

Od 15. června 2017 jsou tyto rejstříky přístupné soudním orgánům. To znamená, že soudní kanceláře a státní zastupitelství již nebudou vést seznamy soudních znalců nebo překladatelů/tlumočníků.

Později bude mít k těmto rejstříkům rovněž přístup policie.

V konečném důsledku bude moci každý volně nahlížet do tohoto rejstříku na  internetových stránkách Federální veřejné služby – soudnictví (Site du Service Public Fédéral Justice)

Související odkazy

Vnitrostátní rejstříky překladatelů/tlumočníků a soudních znalců

Poslední aktualizace: 03/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.