Soudní překladatelé a tlumočníci

Bulharsko

Bulharsko nemá databázi překladatelů a tlumočníků.

Obsah zajišťuje
Bulharsko

V současné době neexistuje žádná elektronická databáze soudních překladatelů.

Podle čl. 6 odst. 4 závěrečných ustanovení zákona, kterým se mění trestní řád, byl článek 403 zákona o soudním systému doplněn o nový odstavec 2, který stanoví, že ministr spravedlnosti po dohodě s Nejvyšší soudní radou vydá nařízení, kterým se stanoví: postupy a lhůty pro návrhy na zařazení do seznamu odborníků s osvědčením soudního překladatele a návrhy na změny v těchto seznamech; podmínky, které je třeba splnit; a podmínky a postup pro stanovení jejich odměn. Na základě tohoto zákonného zmocnění bylo vydáno nařízení č. N-1 ze dne 16. května 2014 o soudních překladatelích (SG č. 43 ze dne 23. května 2014). Každý krajský nebo správní soud a Zvláštní trestní soud mají rejstřík, v němž jsou zapsáni odborníci s osvědčením soudního překladatele. Návrhy na zápis do seznamu soudních překladatelů mohou podávat ministerstva, úřady, instituce, obce, profesní a jiné organizace a akademické ústavy, jakož i budoucí soudní překladatelé. Návrhy na zápis do seznamů se předkládají předsedovi příslušného krajského nebo správního soudu nebo předsedovi Zvláštního trestního soudu.

Otázky právního uznávání a překladu dokumentů upravují Pravidla pro právní uznávání, ověřování a překlady dokumentů a jiných textů, přijatá vyhláškou Rady ministrů č. 184 z roku 1958.

Nejvyšší správní soud zrušil nařízení č. 1 ze dne 16. ledna 2008 o registraci, kvalifikaci a odměnách soudních znalců. V souladu s čl. 26 odst. 2 zákona o legislativních nástrojích bylo vypracováno nové nařízení a jeho návrh byl zveřejněn k veřejné konzultaci na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti. Návrh byl zaslán ke schválení Nejvyšší soudní radě a ministerstvu vnitra.

Poslední aktualizace: 08/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.