Soudní překladatelé a tlumočníci

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Postavení stálých soudních tlumočníků (Stalni sudski tumači) je obecně upraveno zákonem o soudech (Zakon o sudovima) (Narodne novine; NN; Úřední věstník Chorvatské republiky) č. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 a 67/18) a pravidly pro stálé soudní tlumočníky (Pravilnik o stalnim sudskim tumačima) (NN č. 88/08 a 119/08) a jejich práva a povinnosti v jednotlivých řízeních jsou upraveny zvláštními procesními zákony (zákon o občanském řízení (Zakon o parničnom postupku), zákon o trestním řízení (Zakon o kaznenom postupku)).

Aby se žadatel mohl stát stálým soudním tlumočníkem, musí splňovat obecné podmínky pro přijetí do veřejné správy a dále tyto konkrétní podmínky:

  • kromě znalosti chorvatského jazyka musí plně ovládat cizí jazyk, a pokud je úředním jazykem v příslušnosti soudu kromě chorvatštiny také jazyk etnické nebo národnostní komunity nebo menšiny, musí rovněž plně ovládat daný jazyk,
  • musí mít znalosti o uspořádání soudnictví, státní správě a právní terminologii,
  • musí mít vysokoškolské vzdělání.

Stálým soudním tlumočníkem nemůže být jmenována osoba, která nemůže být přijata do veřejné správy podle čl. 49 písm. a) zákona o státní službě (Zakon o državnim službenicima), ani osoba, která byla pravomocným rozsudkem odsouzena za trestný čin, který ji činí nezpůsobilým k výkonu funkce stálého soudního tlumočníka, dokud přetrvávají právní důsledky odsouzení, nebo které je zakázáno vykonávat dané povolání v době, kdy žádá o jmenování do funkce stálého soudního tlumočníka.

Státní příslušník členského státu EU nebo cizí státní příslušník může být rovněž jmenován stálým soudním tlumočníkem, pokud zná soudnictví, státní správu a právní terminologii a získal vysokoškolské vzdělání a pokud kromě znalosti jazyka své domovské země plně ovládá chorvatštinu nebo jazyk etnické či národnostní komunity nebo menšiny.

Stálí soudní tlumočníci

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Sdružení soudních tlumočníků a překladatelů)

Sdružení bylo založeno v roce 2000 s cílem podporovat, rozvíjet a chránit podnikání a povolání soudních tlumočníků a překladatelů a aktivně přispívat k fungování právního státu a ochraně lidských práv.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja
Vrazova 15
42 000 Varaždin

Telefon: +385 95 5654350

E-mail: info@ustip.hr

Sdružení stálých soudních tlumočníků (Udruge stalnih sudskih tumača)

V Chorvatsku existuje šest sdružení stálých soudních tlumočníků, jejichž vzdělávací programy pro uchazeče, kteří se chtějí stát stálými soudními tlumočníky, jsou schváleny ministerstvem spravedlnosti.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača (Chorvatské profesní sdružení soudních tlumočníků, HSUST)

Sdružení bylo založeno v roce 2007 a je jedním ze šesti profesních sdružení v Chorvatsku akreditovaných ke vzdělávání budoucích stálých soudních tlumočníků. Kromě školení budoucích soudních tlumočníků pomáhá sdružení soudním tlumočníkům v Chorvatské republice a v celé Evropě navazovat vzájemná spojení.

Školiteli jsou jmenováni soudní tlumočníci, kteří jsou rovněž právníky a profesory konkrétního jazyka kandidáta.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10 000 Zagreb

Telefon: +385 99 502 19 26

E-mail: hrsust@gmail.com

Udruga stalnih sudskih tumača (Sdružení stálých soudních tlumočníků, USST)

Sdružení bylo založeno dne 19. února 2010 a sídlí v Záhřebu. Jedná se o neziskové profesní sdružení, které přijímá jako řadové členy pouze stálé soudní tlumočníky, čímž vyniká nad rovnocennými a podobnými sdruženími.

Mezi hlavní činnosti sdružení patří navazování profesních kontaktů a profesní rozvoj členů; pořádání konferencí, přednášek, seminářů, kongresů, setkání a dalších odborných setkání o otázkách v dané oblasti; spolupráce s jinými rovnocennými a podobnými sdruženími a organizacemi v zahraničí, jakož i se všemi organizacemi podporujícími činnost sdružení.

Dne 8. června 2012 bylo sdružení USST přijato jako člen Evropské asociace soudních tlumočníků a překladatelů (EULITA), mezinárodního a neziskového sdružení soudních tlumočníků, a dne 1. srpna 2013 se na základě jednomyslného rozhodnutí stalo řádným členem.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 15A
10 090 Zagreb

Tel./Fax: +385 1 386 40 43

E-mail: info@usst.hr
http://www.usst.hr/

Društvo sudskih tumača i prevoditelja (Spolek soudních tlumočníků a překladatelů)

Spolek soudních tlumočníků a překladatelů je profesní organizace založená v roce 1989 se statusem právnické osoby a registrovaná v Rejstříku sdružení Chorvatské republiky.

Spolek se zaměřuje na podporu a zlepšení překladatelské profese, pořádání konferencí, přednášek, seminářů, kongresů, schůzek a dalších setkání o otázkách v dané oblasti; navazování kontaktů a profesní rozvoj členů; aktivně se podílí na vypracovávání právních předpisů týkajících se profese překladatelů / soudních tlumočníků.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10 000 Zagreb

Telefon: + 385 98 454007
Tel./fax: +385 1 615 33 85

E-mail: irena.gizdavcic@gmail.cominfo@dstip.hr
https://www.dstip.hr/

Udruga sudskih tumača TEMPUS (Sdružení soudních tlumočníků TEMPUS)

Tato organizace má status právnické osoby a je registrována v Rejstříku sdružení Chorvatské republiky.

Sdružení TEMPUS usiluje o zlepšení překladatelské profese, pořádá konference, přednášky, semináře, kongresy, odborná školení a přispívá k navazování kontaktů mezi překladateli a stálými soudními tlumočníky.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103
10 000 Zagreb

Telefon: +385 98 421 848, +385 91 5161 664

E-mail: tumaci.tempus@gmail.com
https://www.tempus-obuka.hr/

Udruga sudski tumači i prevoditelji (Sdružení soudních tlumočníků a překladatelů, STIP)

Rendićeva 7a
21 000 Split

Telefon: +385 98 473 470, +385 21 783 422

E-mail: info@tumac-prevoditelj.com
http://www.tumac-prevoditelj.com/

Podružnica Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51 000 Rijeka

Telefon: +385 98 943 8974, +385 98 942 6580

E-mail: info-ri@tumac-prevoditelj.com

Strukovna udruga stalnih sudskih tumača (Profesní sdružení stálých soudních tlumočníků)

Čučerska cesta 11
10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 2983 147

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Sdružení soudních tlumočníků a překladatelů)

Sdružení bylo založeno v roce 2000 s cílem podporovat, rozvíjet a chránit podnikání a povolání soudních tlumočníků a překladatelů a aktivně přispívat k fungování právního státu a ochraně lidských práv.

Vrazova 15
42 000 Varaždin

Telefon: +385 95 5654350

E-mail: info@ustip.hr

Poslední aktualizace: 18/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.