Soudní překladatelé a tlumočníci

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Od 1. července 2019 podléhají ověřené překlady na Kypru pravidlům stanoveným v zákoně č. 45(Ι)/2019 o registraci a regulaci služeb poskytovaných soudními překladateli.

Podle uvedeného zákona by se jakýkoli soukromý nebo veřejný subjekt, který požaduje ověřené překlady, měl obrátit přímo na soudní překladatele, kteří jsou zapsáni v rejstříku soudních překladatelů Rady soudních překladatelů.

Podle uvedeného zákona se «ověřeným překladem» rozumí platný a přesný překlad písemného textu nebo dokumentu z cizího jazyka do řečtiny nebo turečtiny a naopak, jakož i z řečtiny do turečtiny a naopak, který je opatřen úředním razítkem Kyperské republiky a je řádně okolkován.

Soudní překladatelé překládají dokumenty určené pro úřední potřeby na Kypru nebo v cizině, jako jsou doklady o dosaženém vzdělání, oddací listy, rodné listy, úmrtní listy, výpisy z rejstříku trestů, cestovní pasy, průkazy totožnosti, bankovní účty, doklady o vlastnictví, podnikové dokumenty, lékařské zprávy a právní dokumenty.

K dispozici jsou tyto jazykové kombinace: angličtina, arabština, arménština, bulharština, francouzština, němčina, gruzínština, dánština, španělština, italština, nizozemština, ukrajinština, perština, polština, rumunština, ruština, srbština, slovenština, švédština, norština, turečtina, čeština, chorvatština, bosenština, makedonština, lotyština, estonština, litevština a čínština do řečtiny a naopak.

INFORMACE O DOKUMENTECH PŘEDLOŽENÝCH K PŘEKLADU

  1. Všechny dokumenty předložené k překladu musí být pravé a řádně ověřené buď apostilou, nebo razítkem ministerstva zahraničních věcí (diplomatické osvědčení). Před překladem musí být dokumenty ověřeny. Pokud jde o země EU, zúčastněné strany se mohou podle nařízení (EU) 2016/1191 rozhodnout, zda své doklady opatří apostilou, či nikoli. Informační bulletin ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku poskytuje další informace o ověřování listin a obsahuje seznam států, které jsou smluvními stranami Haagské úmluvy o apostile.
  2. V případě dokumentů předložených k překladu, které nevyžadují apostilu, ale musí být ověřeny diplomatickým razítkem (ministerstva zahraničních věcí), mohou zúčastněné strany požádat příslušný útvar ministerstva zahraničních věcí o další informace.
  3. Informace o překladu maturitních vysvědčení lze nalézt zde.

Chcete-li získat další informace, obraťte se prosím na tiskovou a informační kancelář na těchto telefonních číslech: 22801105, 22801133 nebo e-mailem na adresu: translations@pio.moi.gov.cy

Informace o poplatcích naleznete zde.

Zákon o registraci a regulaci služeb poskytovaných soudními překladateli v Kyperské republice z roku 2019 naleznete zde.

Informace o Radě soudních překladatelů naleznete zde.

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.