Soudní překladatelé a tlumočníci

Česko

Tento oddíl vám ulehčí hledání soudního tlumočníka v České republice.

Obsah zajišťuje
Česko

Jaké informace nabízí česká databáze znalců a tlumočníků?

V české databázi znalců a tlumočníků lze vyhledávat osoby zapsané v seznamu znalců a tlumočníků – tj. osoby oprávněné k výkonu znalecké nebo tlumočnické činnosti. Seznamy znalců a tlumočníků, které vedou jednotlivé krajské soudy, se člení na oddíl pro zápis znalců a oddíl pro zápis tlumočníků. Každý tlumočník zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků je v příslušném jazyce, pro který je zapsán, oprávněn k ústnímu tlumočení a písemným překladům.

Česká databáze znalců a tlumočníků je ve vlastnictví a správě Ministerstva spravedlnosti ČR (Ministerstvo spravedlnosti České republiky). Za správnost uváděných údajů však odpovídá příslušný krajský soud.

Je přístup do české databáze znalců a tlumočníků zdarma?

Přístup do databáze je zdarma.

Jak vyhledat soudního tlumočníka v české databázi znalců a tlumočníků

Použitím nabízené jednoduché vyhledávací aplikace můžete vyhledávat kontaktní (příp. jiné) údaje týkající se znalců a tlumočníků online. Tlumočníky lze hledat prostřednictvím jazyků, ve kterých jsou k výkonu tlumočnické činnosti oprávněni, a obvodu krajského soudu, v němž mají trvalé bydliště, příp. podle jména a příjmení.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.