Soudní překladatelé a tlumočníci

Francie

Níže jsou uvedeny informace týkající se vyhledání tlumočníka, který může napomoci v rámci soudního řízení, nebo překladatele, v případě potřeby prostřednictvím oficiálních stránek.

Obsah zajišťuje
Francie

Jak nalézt překladatele ve Francii

Oddělení pro dokumentaci a analýzu kasačního soudu umísťuje na své internetové stránky:

  • seznam znalců schválených kasačním soudem ve formátu PDF. Nalezneme zde také odkazy na internetové stránky některých odvolacích soudů. Seznam znalců schválených kasačním soudem je každoročně sestavován vedením (bureau) soudu,
  • seznamy soudních znalců sestavované každým odvolacím soudem, které zahrnují zejména znalce zapsané v rubrikách překlady a tlumočení. Seznamy soudních znalců sestavují odvolací soudy, které je i aktualizují a předávají je v různých intervalech kasačnímu soudu.

Kasační soud nemá v pravém slova smyslu databázi, která by shromažďovala všechny překladatele a tlumočníky.

Seznamy obsahující jména, kontaktní údaje, rok narození a odbornost znalců jsou k dispozici u 36 odvolacích soudů.

Je vyhledání překladatele nebo tlumočníka placenou službou?

Ne, přístup k internetovým stránkám není nijak omezen.

Situace a historické pozadí rejstříků překladatelů ve Francii

Historické pozadí

První seznamy znalců byly oficiálně zavedeny do francouzského soudního systému v rámci trestního řízení, a to zákonem ze dne 30. listopadu 1892.

Souběžně s nimi existovaly neoficiální seznamy odborníků, kteří byli nejčastěji jmenováni pro účely občanskoprávních řízení.

Pro obecné soudy byl zákonem č. 71-498 ze dne 29. června 1971 zaveden na každém odvolacím soudu jednotný seznam jak pro občanskoprávní, tak i trestní věci, na němž jsou znalci řazeni podle odbornosti. Tento seznam byl doplňován a pozměňován každý rok. Zápis do seznamu bylo nutné každý rok obnovit, ale v praxi se jeho platnost automaticky prodlužovala, pokud znalec nebyl předmětem žádné závažné kritiky. Byl rovněž zaveden celostátní seznam znalců sestavovaný vedením kasačního soudu a fungující za obdobných podmínek.

Podmínky zápisu

Zapisování na tyto seznamy soudních znalců bylo zásadně změněno zákonem č. 2004-130 ze dne 11. února 2004 a vyhláškou č. 2004-1463 ze dne 23. prosince 2004. Vzhledem k tomu, že jde o seznamy odvolacích soudů, jsou žádosti o zápis zasílány před 1. březnem každého roku státnímu zástupci (procureur de la République) při Vyšším soudu (tribunal de grande instance) v obvodě odvolacího soudu. Státní zástupce posoudí žádosti o zápis a poté je předá nejvyššímu státnímu zástupci (procureur général), který je předloží prvnímu předsedovi odvolacího soudu.

Seznamy sestavuje každý rok v průběhu první půlky listopadu plénum soudců odvolacího soudu, přičemž zohlední potřeby soudů v jeho působnosti.

Počáteční zápis na seznamy odvolacích soudů je v rámci speciální rubriky platný na tříletou zkušební dobu, po jejímž uplynutí je vyhodnocováno, zda žadatel získal zkušenosti a právní znalosti nutné pro řádné plnění úkolů, s cílem jeho případného opětovného zápisu na základě předložení nové žádosti. Po opětovném přezkoumání jeho spisu a vyjádření komise složené ze znalců a soudců je znalec poté znovu zapsán na dobu pěti let.

Vyhláška č. 2012-1451 ze dne 24. prosince 2012 upřesnila kritéria zápisu, která byla již zmíněna ve vyhlášce č. 2004-1463 ze dne 23. prosince 2004. Žádosti jsou přezkoumány s ohledem na kvalifikaci a odborné zkušenosti uchazečů, včetně dovedností získaných v jiném členském státě Evropské unie než ve Francii, a na zájem uchazečů o spolupráci s veřejnou službou soudnictví.

Na celostátní seznam mohou být zapsáni pouze znalci, kteří jsou buď uvedeni na seznamu odvolacího soudu po dobu pěti, po sobě následujících let, nebo kteří prokáží odborné znalosti uznané v jiném členském státě Evropské unie než ve Francii, které získali zejména tak, že v daném státě v průběhu alespoň pěti let vykonávali úkoly spočívající v poskytování odborných informací soudům v rámci jejich soudní činnosti.

Zápis do celostátního seznamu se provádí na dobu sedmi let.

Řízení o zápisu a opětovném zápisu na tento seznam probíhá tak, že nejvyšší státní zástupce při kasačním soudu tyto žádosti, které musí být zaslány před 1. březnem, přijme, prověří je a požádá o vyjádření prvního předsedu a nejvyššího státního zástupce při odvolacím soudu, u něhož je žadatel zapsán. V průběhu první půlky prosince, vedení kasačního soudu poté sestaví celostátní seznam, aniž by bylo svoláno zasedání nejvyššího státního zastupitelství.

Nomenklatura jednotlivých rubrik seznamu znalců

Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 10. června 2005 stanovila s celostátní platností – podle článku 1 vyhlášky č. 2004-1463 ze dne 23. prosince 2004 – harmonizovanou nomenklaturu rubrik pro seznamy znalců. Seznam je rozdělen podle odvětví (z hlediska hospodářského se jedná např. o: zemědělství, zdravotnictví, průmysl atd.), rubrik (odpovídajících jednotlivým oborům jako např. lékařství, chirurgie) a specializací (upřesňujících jednotlivé obory: alergologie, digestivní chirurgie atd.). Existuje obor „H“ – „překlady a tlumočení“ – obsahující rubriku tlumočení („H1“) a rubriku překlady („H2“), která je rozdělena na specializace podle jazykových skupin (románské jazyky, germánské jazyky, slovanské jazyky atd.). Název uvedených specializací je tak dostatečně široký, aby se pod něj dal zařadit jakýkoliv mluvený nebo psaný jazyk. Zahrnuje i rubriku znakového jazyka a mluvené řeči doplněné posunky („H3“).

V rámci zpracování nové harmonizované nomenklatury znaleckých odborností byli překladatelé a tlumočníci ponecháni na seznamech soudních znalců, byla však pro ně vyhrazena speciální rubrika. Přestože hlavním úkolem těchto odborníků nejsou znalecké posudky v pravém slova smyslu, jsou stejně jako soudní znalci, příležitostnými spolupracovníky veřejné služby justice a mohou být případně ustanoveni jako odborníci podle článku 232 občanského soudního řádu, kteří na žádost soudů provádějí dokazování, například prostřednictvím konzultací.

Ze všech těchto důvodů se při reformě v roce 2004 nepovažovalo za vhodné stanovit pro překladatele a tlumočníky zvláštní režim zápisu na samostatné seznamy.

Poslední aktualizace: 08/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.