Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní překladatelé a tlumočníci

Francie

Zde naleznete informace o vyhledávání tlumočníka pro řízení před soudem nebo překladatele, případně i prostřednictvím oficiálních internetových stránek.

Obsah zajišťuje
Francie
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak nalézt překladatele ve Francii?

Oddělení pro dokumentaci a výzkumkasačního souduumísťuje na své internetové stránky:

  • seznam znalců/tlumočníků při kasačním soudu ve formátu PDF. Nalezneme zde také odkazy na internetové stránky některých odvolacích soudů. Seznam znalců/tlumočníků schválených kasačním soudem je každoročně sestavován vedením kasačního soudu.
  • seznamy soudních znalců sestavované každým odvolacím soudem, které zahrnují zejména znalce zapsané v rubrikách překlady a tlumočení. Seznamy soudních znalců a tlumočníků sestavují odvolací soudy, které je i aktualizují a předávají je v různých intervalech kasačnímu soudu.

Kasační soud nemá v pravém slova smyslu databázi, kde by byli uvedeni všichni překladatelé a tlumočníci.

Jsou dostupné seznamy 35 odvolacích soudů obsahující jména, kontaktní údaje, rok narození a odbornost znalců/tlumočníků.

Je vyhledání překladatele nebo tlumočníka placenou službou?

Ne, přístup k internetovým stránkám není nijak omezen.

Situace a historie rejstříků překladatelů ve Francii

Historie

První seznamy znalců byly oficiálně zavedeny do francouzského soudního systému v rámci trestního řízení, a to zákonem ze dne 30. listopadu 1892.

Souběžně s nimi existovaly neoficiální seznamy znalců, kteří byli nejčastěji určeni při občanskoprávních řízeních.

Pro obecné soudy byl zákonem č. 71-498 ze dne 29. června 1971 a nařízením č. 74-1184 ze dne 31. prosince 1974 zaveden na každém odvolacím soudu jednotný seznam jak pro občanskoprávní, tak i trestní věci, na němž jsou znalci řazeni podle odbornosti. Tento seznam byl doplňován a pozměňován každý rok. Zápis do seznamu bylo nutné každý rok obnovit, ale v praxi se jeho platnost automaticky prodlužovala, pokud znalec nebyl předmětem žádné závažné kritiky. Byl rovněž zaveden celostátní seznam znalců sestavovaný vedením kasačního soudu, který fungoval za obdobných podmínek.

Podmínky pro zápis na seznam

Zapisování na tyto seznamy soudních znalců bylo zásadně změněno zákonem č. 2004-130 ze dne 11. února 2004 a nařízením č. 2004-1463 ze dne 23. prosince 2004. Vzhledem k tomu, že jde o seznamy odvolacích soudů, jsou žádosti zasílány státnímu zástupci při soudu prvního stupně (TGI), který je po prošetření zašle nejvyššímu státnímu zástupci, jenž je předloží prvnímu předsedovi odvolacího soudu.

Seznamy sestavuje každý rok valná hromada soudců odvolacího soudu.

Počáteční zápis na seznam odvolacího soudu je platný na tříletou zkušební dobu, po jejímž uplynutí je vyhodnocováno, zda dotčená osoba získala zkušenosti a právní znalosti nutné pro řádné plnění úkolů s možností opětovného zápisu na základě předložení nové žádosti. Po opětovném přezkoumání spisu a vyjádření komise složené ze znalců a soudců je znalec znovu zapsán na dobu pěti let.

Nařízení č. 2012-1451 ze dne 24. prosince 2012 upřesnilo kritéria pro zápis. Žádosti jsou přezkoumány s ohledem na kvalifikaci a odborné zkušenosti uchazečů, včetně dovedností získaných v jiném členském státě Evropské unie než ve Francii, a na jejich zájem o spolupráci s veřejnou službou justice. Může být přihlédnuto rovněž k potřebám soudů.

Pouze znalci uvedení na seznamu odvolacího soudu po dobu pěti let mohou být zapsáni na celostátní seznam. Řízení o zápisu a opětovném zápisu na celostátní seznam probíhá tak, že žádosti jsou adresovány nejvyššímu státnímu zástupci při kasačním soudu, který požádá o vyjádření prvního předsedu a nejvyššího státního zástupce při odvolacím soudu, u něhož je žadatel zapsán. Vedení kasačního soudu poté sestaví celostátní seznam, aniž by bylo svoláno zasedání nejvyšších státních zástupců.

Nomenklatura jednotlivých rubrik seznamu znalců

Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 10. června 2005 stanovila s celostátní platností harmonizovanou nomenklaturu rubrik pro seznamy znalců. Seznam je rozdělen na odvětví (z hlediska hospodářského např.: zemědělství, zdravotnictví, průmysl…), rubriky (odpovídající jednotlivým oborům jako např.: lékařství, chirurgie) a specializace (upřesňující jednotlivé obory: alergologie, digestivní chirurgie…). Existuje odvětví „překlady a tlumočení“ obsahující rubriku překlady, která je rozdělena na jednotlivé specializace podle jazykových skupin (románské jazyky, germánské jazyky, slovanské jazyky…). Specializace tak mají dostatečně široký název, aby se pod něj dal zařadit jakýkoliv mluvený nebo psaný jazyk.

V rámci zpracování nové harmonizované nomenklatury znaleckých odborností byli překladatelé a tlumočníci ponecháni na seznamech soudních znalců s obecnou působností, byla však pro ně vyhrazena speciální rubrika. Přestože jejich hlavním úkolem nejsou znalecké posudky v pravém smyslu slova, jsou tito odborníci, stejně jako soudní znalci, příležitostnými spolupracovníky veřejné služby justice a mohou být případně ustanoveni jako odborníci podle článku 232 nového občanského soudního řádu, aby na žádost soudu provedli dokazování a zejména poskytli konzultace.

Ze všech těchto důvodů se při reformě v roce 2004 nepovažovalo za vhodné stanovit pro překladatele a tlumočníky zvláštní režim zápisu na samostatné seznamy.

Poslední aktualizace: 07/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.