Soudní překladatelé a tlumočníci

Řecko

Řecko nemá žádné internetové stránky, na kterých by byl uveden seznam soudních překladatelů nebo tlumočníků. V současné době připravujeme digitalizaci našich databází a jejich elektronické rozhraní.

Obsah zajišťuje
Řecko

Jak nalézt soudního překladatele nebo tlumočníka v Řecku?

V oblasti trestního práva je právní rámec pro tlumočení a překlad u řeckých soudů upraven články 233–238 řeckého trestního řádu. Soudní tlumočníci a překladatelé jsou jmenováni příslušným soudem ze seznamu, který je každoročně sestavován soudní radou soudu pro drobné delikty a potvrzován radou odvolacího soudu. Ve výjimečně naléhavých případech jsou jmenováni tlumočníci, kteří nejsou v uvedeném seznamu.

Pro občanskoprávní řízení platí článek 252 občanského zákoníku, který stanoví, že pokud svědek, znalec nebo účastník řízení neovládá řecký jazyk, je soudem ustanoven tlumočník. Obdobné ustanovení obsahuje také článek 137 správního řádu.

Dále existuje rejstřík certifikovaných překladatelů při ministerstvu zahraničních věcí, kteří v souladu s novým právním rámcem vypracovávají překlady veřejných i soukromých listin.

Veřejné listiny ze zemí, které jsou stranou Haagské úmluvy z roku 1961 – jež byla v Řecku ratifikována zákonem 1497/1984 (úřední věstník, série I, č. Α΄188) se překládají, pouze pokud jsou opatřeny apostilou podle této úmluvy. Ve všech ostatních případech musí být zahraniční listiny formálně ověřeny řeckým konzulárním úřadem v zemi původu listiny nebo konzulárním úřadem příslušné země v Řecku.

Překlad není poskytován zdarma. Cenu stanoví náměstek ministra zahraničí.

Dále, v souladu se zákonem o advokacii (článek 36 zákona č. 4194/2013, úřední věstník, série I, č. Α’ 208), náleží k práci advokáta překlad dokumentů sepsaných v cizím jazyce a překlad řeckých dokumentů do jakéhokoli cizího jazyka. Překlad je z hlediska soudu nebo jiného orgánu právně platný, pokud je připojen k ověřené kopii originálního dokumentu a advokát doloží, že má dostatečné znalosti jak jazyka originálního dokumentu, tak jazyka do kterého dokument přeložil.

Je přístup do databází řeckých překladatelů zdarma?

V Řecku neexistuje centrální databáze soudních překladatelů nebo tlumočníků.

Nicméně existuje databáze členů Řecké jednoty překladatelů (členů Mezinárodní federace překladatelů – FIT), jejímiž členy jsou soukromí profesionální překladatelé (z nichž někteří jsou i tlumočníci). Tato databáze umožňuje vyhledávání tlumočníka nebo překladatele podle jazyka a oblasti.

Dále lze nalézt údaje o profesionálních překladatelích podle regionů Řecka v databázi Řecké jednoty profesionálních překladatelů Jónské univerzity (členů FIT), jejíž členové se specializují na dva z těchto tří jazyků: angličtinu, francouzštinu nebo němčinu (pro informace ohledně jazykových specializací členů je třeba se obrátit přímo na jednotu).

Jak vyhledat soudního překladatele v Řecku

Viz výše

Související odkazy

Rejstřík certifikovaných překladatelů ministerstva zahraničních věcí

Řecká jednota překladatelů

Řecká jednotka profesionálních překladatelů Jónské univerzity

Ministerstvo spravedlnosti (kde lze nalézt kontaktní údaje řeckých státních zastupitelství a soudů)

Poslední aktualizace: 25/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.