Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní překladatelé a tlumočníci

Řecko

Řecko nemá žádné webové stránky s nabídkou seznamu soudních překladatelů nebo tlumočníků. Připravujeme návrh digitalizace našich databází a jejich elektronického rozhraní.

Obsah zajišťuje
Řecko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak nalézt soudního překladatele nebo tlumočníka v Řecku

V oblasti trestního práva je právní rámec pro tlumočení a překlad u řeckých soudů upraven články 233–238 řeckého trestního řádu. Soudní tlumočníci a překladatelé jsou určováni příslušným soudem ze seznamu, který je každoročně sestavován soudní radou pro řízení v prvním stupni (συμβούλιο πλημμελειοδικών) a potvrzován soudní radou pro odvolací řízení (συμβούλιο εφετών). Ve výjimečně naléhavých případech jsou určováni tlumočníci mimo uvedený seznam.

Pro občanskoprávní řízení platí článek 252 občanského zákoníku, který stanoví, že pokud svědek, znalec nebo účastník řízení nezná řecký jazyk, je povolán tlumočník, který je jmenován soudem; obdobné ustanovení obsahuje také článek 137 soudního správního řádu.

Dále existuje překladatelská služba při ministerstvu zahraničí, která je v souladu se stávajícím právním řádem odpovědná za úřední překlady veřejných i soukromých dokumentů.

Překlady zahraničních veřejných dokumentů jsou zajišťovány, pokud jsou takové dokumenty opatřeny apostilou podle Haagské úmluvy z roku 1961 a jedná se o úřední dokumenty ze signatářských států uvedené úmluvy, jež byla v Řecku ratifikována zákonem 1497/1984 (Vládní věstník, svazek A, č. 188). Ve všech ostatních případech musí být dokumenty formálně ověřeny řeckým konzulárním úřadem v zemi původu dokumentu nebo konzulárním úřadem příslušné země v Řecku.

Překlad není poskytován zdarma. Cenu stanoví náměstek ministra zahraničí.

Dále, v souladu s advokátním řádem (článek 36 zákona č. 4194/2013, Vládní věstník, svazek A, č. 208), náleží k práci advokáta překlad dokumentů sepsaných v cizím jazyce a překlad řeckých dokumentů do jakéhokoli cizího jazyka. Překlad je právně platný pro soudní nebo jakýkoli jiný orgán, pokud je připojen k ověřené kopii originálního dokumentu a advokát potvrdí, že má dostatečné znalosti jak jazyka originálního dokumentu, tak jazyka do kterého dokument přeložil.

Je přístup do seznamu řeckých překladatelů zdarma?

V Řecku neexistuje centrální databáze soudních překladatelů nebo tlumočníků.

Nicméně existuje databáze členů Řecké jednoty překladatelů (členů Mezinárodní federace překladatelů – FIT), jejímiž členy jsou soukromí profesionální překladatelé (z nichž někteří se zabývají i tlumočením). Tato databáze umožňuje vyhledávání tlumočníka nebo překladatele podle jazyka a oblasti.

Dále lze nalézt údaje o profesionálních překladatelích podle regionů Řecka v databázi Řecké jednoty profesionálních překladatelů, absolventů Jónské univerzity (členů FIT), jejíž členové se specializují na dva ze tří jazyků: angličtinu, francouzštinu nebo němčinu (pro informace ohledně jazykových specializací členů je třeba se obrátit přímo na jednotu).

Jak nalézt soudního překladatele v Řecku

Viz předchozí oddíl.

Související odkazy

Poslední aktualizace: 03/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.