Soudní překladatelé a tlumočníci

Maďarsko

Maďarsko nemá centrální elektronickou databázi soudních překladatelů a tlumočníků.

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Jak vyhledat maďarského soudního překladatele nebo tlumočníka?

Odborné překlady nebo tlumočení mohou v rámci zaměstnání nebo jiné formy výdělečné činnosti vyhotovovat pouze kvalifikovaní specializovaní překladatelé nebo tlumočníci.

Vyjma níže uvedených případů může vyhotovovat ověřené překlady a ověřovat překlady a kopie cizojazyčných dokumentů pouze Národní úřad pro překlad a ověřování překladů (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. – OFFI).

Podle zákona o notářích č. XLI z roku 1991 mohou notáři, kteří jsou oprávněni vyhotovovat dokumenty v cizím jazyce, vyhotovovat ověřené překlady v těchto jazycích ve věcech, které spadají do působnosti notáře, a mohou ověřovat překlady takových dokumentů. Notáři ověřují překlad originálu připojením ověřovací doložky na konec překladu.

Diplomatické mise, včetně konzulárních oddělení, mohou vyhotovovat překlady, kopie a ověřování cizojazyčných dokumentů, stanoví-li tak zákon nebo mezinárodní smlouvy.

Kvalifikovaní specializovaní překladatelé a specializovaní korektoři mohou rovněž vyhotovovat ověřené překlady výpisů z obchodního rejstříku a ověřené překlady korporátních dokumentů a údajů zapisovaných do obchodního rejstříku do kterékoliv úředního jazyka EU (zvoleného společností).

OFFI zajišťuje tlumočení pro soudy, státní zastupitelství a donucující orgány sídlící v Budapešti. OFFI musí rovněž zajišťovat tlumočení pro stejné orgány sídlící mimo Budapešť, pokud nejsou tyto orgány samy schopny zajistit si tlumočnické služby tím, že jmenují kvalifikovaného tlumočníka nebo jinou vhodnou osoby.

Související odkazy a kontaktní údaje

Národní úřad pro překlad a ověřování překladů (OFFI)

Adresa: 1062 Budapest, Bajza utca 52.

Poslední aktualizace: 06/04/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.