Soudní překladatelé a tlumočníci

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

V Lotyšsku neexistuje databáze překladatelů/tlumočníků.

Soud přiznává účastníkům občanskoprávních řízení, kteří v dané věci obdrželi právní pomoc hrazenou státem nebo kteří jsou osvobozeni od úhrady soudních výdajů, právo na to, aby se, pokud neovládají jazyk řízení, mohli seznámit se spisovým materiálem a vystupovat v řízení s pomocí tlumočníka.

Soud přiznává účastníkům správních řízení, kteří neovládají jazyk řízení (s výjimkou v případě zástupců právnických osob), právo na to, aby se mohli seznámit se spisovým materiálem a vystupovat v řízení s pomocí tlumočníka.

Soud se také může podle vlastního uvážení rozhodnout, že poskytne tlumočníka právnické osobě.

Osoby s právem na obhajobu, oběť a její zmocněnec, svědci, znalci, auditoři a další osoby, které orgán činný v trestním řízení vyzve k účasti na řízení, pokud neovládají úřední jazyk státu, mají nárok na to, aby během trestního řízení používali jazyk, jenž ovládají, a bezplatně využili služeb tlumočníka. Služby tlumočníka v takovém případě zajišťuje orgán činný v trestním řízení. V přípravných řízeních mohou vyšetřující soudci nebo soudy zajistit přítomnost tlumočníka při rozhodování o věcech, k jejichž projednání mají tito vyšetřující soudci nebo soudy pravomoc.

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.