Soudní překladatelé a tlumočníci

Malta

Malta má nyní databázi soudních překladatelů a tlumočníků.

Obsah zajišťuje
Malta

V trestních věcech mají soudci a zaměstnanci soudu k dispozici seznam tlumočníků a překladatelů. Tento seznam vede spisovna trestního soudu (Criminal Court Registry). V rámci přípravy na vstup směrnice o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení v platnost byl výše uvedený seznam nedávno doplněn do souboru soudních služeb, které jsou k dispozici online na internetové stránce:

https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx

Když je během trestního řízení zapotřebí služeb tlumočníka nebo překladatele, ustanoví jej soudce (magistrate).  To, že je k dispozici výše uvedený seznam, však nebrání soudci v tom, aby bez ohledu na seznam přidělil jako tlumočníka nebo překladatele jakoukoliv jinou osobu, kterou považuje za vhodnou pro výkon těchto činností. Jméno takové osoby je následně přidáno na seznam. V případě zájmu o další informace se prosím písemně obraťte na „The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta“.

V občanských věcech si mohou účastníci řízení vybrat překladatele nebo tlumočníka podle svého uvážení a náklady na tyto služby nese účastník, který tuto službu požaduje. Soudní správa se výběru vůbec neúčastní. Civilní soudy však mohou použít seznam, který mají k dispozici trestní soudy a který je na výše uvedené internetové adrese volně přístupný veřejnosti.

Maltský seznam překladatelů a tlumočníků tvoří rovněž součást elektronického systému správy soudních věcí – LECAM, který v zásadě slouží výlučně zaměstnancům soudu a právníkům. Veřejnost však může rovněž získat přístup k systému LECAM v souvislosti s občanskoprávními věcmi, a to na počítačích v podatelnách soudů.

Soudní úředníci, kteří jsou pověřeni vedením databáze, doplňují znalce na tento seznam. Záznamy o jednotlivých znalcích jsou propojeny se soudní věcí, pro kterou byli pověřeni poskytovat své profesionální služby.

Poslední aktualizace: 20/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.