Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: španělštinadánštinaangličtinafrancouzštinaitalštinalotyštinapolštinaslovenštinafinština
Swipe to change

Soudní překladatelé a tlumočníci

Nizozemsko

Na této stránce naleznete informace o zápisu soudních tlumočníků a překladatelů do rejstříku v Nizozemsku a o jeho prodloužení.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Zákon o soudních tlumočnících a překladatelích

V Nizozemsku platí Zákon o soudních tlumočnících a překladatelích (Wet beëdigde tolken en vertalers). Tento zákon upravuje právní a správní předpisy pro soudní tlumočníky, což jsou osoby, které mluvené slovo vyjadřují ústně v jiném jazyce, a pro soudní překladatele, což jsou osoby, které psaný text písemně překládají do jiného jazyka.

Tlumočnictví a překladatelství jsou svobodná povolání. To znamená, že se samostatně výdělečně činným tlumočníkem nebo překladatelem může stát v zásadě kdokoli, bez ohledu na vzdělání nebo kvalifikaci. V takovém případě nemusíte být zapsáni v rejstříku soudních tlumočníků a překladatelů. Rejstřík soudních tlumočníků a překladatelů je databáze soudních tlumočníků a překladatelů v Nizozemsku, kterou spravuje Úřad pro soudní tlumočníky a překladatele. Osoby, které chtějí pracovat jako soudní tlumočníci nebo překladatelé, musí být v tomto rejstříku zapsány.

Jaké informace nabízí nizozemská databáze překladatelů?

V rejstříku soudních tlumočníků a překladatelů se podle článku 2 zákona o soudních tlumočnících a překladatelích uvádějí o každém tlumočníkovi nebo překladateli tyto informace:

  1. osobní údaje;
  2. údaj o tom, zda je daná osoba tlumočníkem nebo překladatelem;
  3. zdrojové a cílové jazyky, ve kterých daný tlumočník nebo překladatel poskytuje své služby, a
  4. jakékoli jiné zvláštní způsobilosti, které daný tlumočník nebo překladatel považuje za vhodné zapsat do rejstříku.

Kdo za rejstřík překladatelů zodpovídá?

Za rejstřík je v konečném důsledku odpovědný ministr spravedlnosti a bezpečnosti. Pravomoc rozhodovat o zápisech do rejstříku však má Úřad pro soudní tlumočníky a překladatele.

Je přístup do nizozemského rejstříku překladatelů bezplatný?

Ano, přístup je bezplatný.

Jak lze v Nizozemsku vyhledat překladatele právních textů?

V databázi lze vyhledávat podle příjmení nebo podle jazykové kombinace či kombinací.

Související odkazy

Úřad pro soudní tlumočníky a překladatele

Rejstřík soudních tlumočníků a překladatelů

Poslední aktualizace: 29/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.