V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Soudní překladatelé a tlumočníci

Severní Irsko

Tato část Vám pomůže vyhledat soudního překladatele nebo tlumočníka v Severním Irsku.

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Severní Irsko nemá v současné době centralizovanou databázi překladatelů nebo tlumočníků. Překladatele či tlumočníky však můžete vyhledávat v řadě decentralizovaných rejstříků a seznamů včetně:

Související odkazy

Národní rejstřík tlumočníků v oblasti veřejných služeb

Asociace policejních a soudních tlumočníků

Institut překladatelství a tlumočnictví

Poslední aktualizace: 16/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.