Soudní překladatelé a tlumočníci

Slovensko

Na této stránce je uveden stručný přehled o seznamu slovenských překladatelů a tlumočníků.

Obsah zajišťuje
Slovensko

Jaké informace obsahuje seznam slovenských překladatelů a tlumočníků?

Seznam znalců, tlumočníků a překladatelů vedený Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky obsahuje i oddíl o tlumočnících a oddíl o překladatelích a poskytuje informace o 1 341 překladatelích a 1 240 tlumočnících, kteří ve smyslu zákona č. 382/2004 Sb. z., o znalcích, tlumočnících a překladatelích a o změně a doplnění některých zákonů získali oprávnění k vykonávání tlumočnické činnosti nebo překladatelské činnosti a jsou nebo byli zapsáni na seznamu znalců, tlumočníků a překladatelů.

Seznam znalců, tlumočníků a překladatelů obsahuje samostatný oddíl pro zápis tlumočníků a samostatný oddíl pro zápis překladatelů. Tato databáze je k dispozici pouze ve slovenském jazyce.

Každý tlumočník a překladatel zapsaný na seznamu znalců, tlumočníků a překladatelů v příslušné sekci podle jazyků je oprávněn používat při ústním tlumočení nebo písemném překladu identifikační znaky vydané Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky, kterými jsou průkaz tlumočníka/překladatele a úřední razítko tlumočníka/překladatele.

Je přístup do seznamu tlumočníků a překladatelů bezplatný?

Přístup do seznamu a vyhledávání překladatelů a tlumočníků jsou bezplatné.

Jak najít tlumočníka nebo překladatele na Slovensku?

Informace o tlumočnících a překladatelích lze najít na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky v sekci Registre (Registry) po zvolení možnosti Prekladatelia (Překladatelé) nebo Tlmočníci (Tlumočníci).

Prostřednictvím uvedené stránky můžete online vyhledávat kontaktní (případně jiné) údaje týkající se překladatelů a tlumočníků. Jednotlivé překladatele a tlumočníky lze vyhledávat podle evidenčního čísla, jazyka, jména a příjmení, obce, okresu, kraje nebo podle kombinace těchto kritérií. Při volbě konkrétní osoby ze seznamu výsledků vyhledávání se zobrazí podrobné informace jako např. kontaktní údaje; rozsah oprávnění k výkonu tlumočnické, resp. překladatelské činnosti spolu s datem vzniku, případně i zániku oprávnění; sankce uložené v posledních třech letech v souvislosti s výkonem činnosti, při zákazu činnosti je v seznamu uvedené i období, během něhož zákaz trvá; informace o dočasném pozastavení výkonu činnosti včetně údajů o právním základu, datu začátku a datu ukončení dočasného pozastavení výkonu činnosti; informace o přerušení výkonu činnosti včetně údajů o datu začátku a datu ukončení přerušení výkonu činnosti; evidenční číslo a informace o aktuálním pojištění odpovědnosti za škodu.

Související odkazy

Seznam tlumočníků

Seznam překladatelů

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky

Poslední aktualizace: 20/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.