Soudní překladatelé a tlumočníci

Španělsko

Tato rubrika portálu vám pomůže vyhledat soudního tlumočníka nebo překladatele ve Španělsku.

Obsah zajišťuje
Španělsko

Jak vyhledat soudního tlumočníka nebo překladatele ve Španělsku?

I. Překladatelé a tlumočníci u soudů:

Ve Španělsku je činnost soudních tlumočníků a překladatelů v systému soudnictví upravena následovně:

V čl. 231 odst. 5 základního zákona o soudní moci (Ley Orgánica del Poder Judicial) se stanoví, že „výkon tlumočnické činnosti při ústním jednání nebo ve znakovém jazyce se provádí v souladu s platnými ustanoveními procesního práva“.

Článek 440 trestního řádu (Ley de Enjuiciamiento Criminal) stanoví právo na tlumočníka a článek 441 uvádí, že „tlumočník bude vybrán z řad osob, které mají příslušné doklady o ukončení studia a působí v dané lokalitě. Pokud se takovou osobu nepodaří nalézt, bude jmenován jako tlumočník učitel příslušného jazyka anebo v krajním případě jakákoliv jiná osoba, která příslušný cizí jazyk ovládá“.

V čl. 762 odst. 8 trestního řádu se stanoví, že „pokud obviněný nebo svědek nemluví nebo nerozumí španělsky, bude použito ustanovení článku 398, 440 a 441, přičemž ustanovený tlumočník nemusí vlastnit oficiální doklad o ukončení studia“.

V článku 9 zákona, kterým se stanoví právní postavení oběti (Ley por la que se aprueba el Estatuto de la Víctima, zákon 4/2015 ze dne 27. dubna 2015, o právním postavení oběti trestného činu) se uznává právo na překlad a tlumočení.

Obecně platí, že v případě trestního nebo občanského soudního řízení, kdy strany či účastníci řízení mají nárok na bezplatnou právní pomoc, hradí odměnu překladatele nebo tlumočníka Ministerstvo spravedlnosti (nebo autonomní společenství se soudními pravomocemi), zatímco v občanském řízení bez přiznání bezplatné právní pomoci hradí náklady na překlad a tlumočení účastník řízení. Služby tlumočníka nebo překladatele mohou být rovněž potřebné při správních soudních řízeních (např. žádost o udělení azylu).

II. Soudní tlumočníci a překladatelé:

Soudním tlumočníkem či soudním překladatelem se lze stát po složení zkoušek Ministerstva zahraničních věcí, jež opravňují k provádění oficiálních překladů.

¿Je přístup do databáze překladatelů ve Španělsku zdarma?

Ve Španělsku neexistuje jednotná centrální databáze, kde by bylo možno vyhledat informace o překladatelích a tlumočnících.

Jak vyhledat soudního překladatele ve Španělsku?

Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce zpravidla zveřejňuje seznam osob, které úspěšně složily zkoušky jako soudní tlumočníci.

Přístup do tohoto seznamu je zdarma. Seznam je abecedně řazen podle jazyků a jmen soudních překladatelů pro daný jazyk.

Poslední aktualizace: 26/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.