Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní překladatelé a tlumočníci

Španělsko

Tato rubrika portálu vám pomůže vyhledat soudního tlumočníka nebo překladatele ve Španělsku.

Obsah zajišťuje
Španělsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak nalézt soudního tlumočníka nebo překladatele ve Španělsku?

Ve Španělsku neexistují předpisy, které by vyčerpávajícím způsobem upravovaly otázku soudních tlumočníků a překladatelů.

V čl. 231 odst. 5 organického zákona o soudní moci se stanoví, že při „ústním jednání může být ustanoven tlumočníkem každý, kdo ovládá používaný jazyk, pokud složí přísahu nebo slíbí, že bude správně překládat“.

Článek 440 trestního řádu stanoví právo na tlumočníka a článek 441 uvádí, že „tlumočník bude vybrán z řad osob, které mají příslušné doklady o ukončení studia a působí v dané lokalitě. Pokud se takovou osobu nepodaří nalézt, bude jmenován jako tlumočník učitel příslušného jazyka anebo v krajním případě jakákoliv jiná osoba, která příslušný cizí jazyk ovládá“.

V čl. 762 odst. 8 trestního řádu se stanoví, že „pokud obviněný nebo svědek nemluví nebo nerozumí španělsky, bude použito ustanovení článku 398, 440 a 441, přičemž ustanovený tlumočník nemusí vlastnit oficiální doklad o ukončení studia“.

Obecně platí, že v případě trestního nebo občanského soudního řízení, kdy strany či účastníci řízení mají nárok na bezplatnou právní pomoc, hradí odměnu překladatele nebo tlumočníka Ministerstvo spravedlnosti (nebo autonomní společenství se soudními pravomocemi), zatímco v občanském řízení bez přiznání bezplatné právní pomoci hradí náklady na překlad a tlumočení účastník řízení. Služby tlumočníka nebo překladatele mohou být rovněž potřebné při správních soudních řízeních (např. žádost o udělení azylu).

Soudním tlumočníkem či soudním překladatelem se lze stát po složení zkoušek Ministerstva zahraničních věcí, jež opravňují k provádění oficiálních překladů.

Je přístup do databáze překladatelů zdarma?

Ve Španělsku neexistuje jednotná centrální databáze, kde by bylo možno vyhledat informace o překladatelích a tlumočnících.

Jak vyhledat soudního překladatele ve Španělsku?

Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce zpravidla zveřejňuje seznam osob, které úspěšně složily zkoušky jako soudní tlumočníci.

Přístup do tohoto seznamu je zdarma. Seznam je abecedně řazený podle jazyků a jmen soudních překladatelů pro daný jazyk.

Související odkazy

LISTADO DE TRADUCTORES JURADOS

Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.