Juridiske oversættere og tolke

Østrig

Denne side på portalen hjælper dig med at finde en juridisk oversætter eller retstolk i Østrig.

Indholdet er leveret af
Østrig

Sådan finder du en oversætter eller tolk i forbindelse med en retssag i Østrig

Forbundsjustitsministeriet i Østrig fører en liste (Gerichstdolmetscherliste) over tolke, som opfylder de relevante retlige krav (f.eks. en tilstrækkelig specialiseret viden), og som har aflagt en ed og er certificeret af domstolene.

Denne liste er tilgængelig via webstedet JustizOnline, det østrigske retsvæsens digitale informationstjeneste (justizonline.gv.at). Du kan også søge efter tolke på grundlag af visse udvælgelseskriterier. Er der gratis adgang til listen over retstolke?

Websitet JustizOnline er offentligt tilgængeligt, og der er gratis adgang.

Sådan finder du en juridisk oversætter i Østrig

På JustizOnline du søge efter oversættere og tolke ud fra følgende søgekriterier:

  • Sprog
  • Delstat
  • Retskreds

Men en fuldtekstsøgning kan du foretage en mere målrettet søgning, f.eks. baseret på de specialiseringer, som retstolkene har angivet.

Er der gratis adgang til databasen?

Websitet er offentligt tilgængeligt, og der er gratis adgang.

Andre relevante links

Liste over oversættere og tolke

Søgeformular for tolke (justizonline.gv.at)

Sidste opdatering: 08/09/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.