Juridiske oversættere og tolke

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Med virkning fra den 1. juli 2019 finder lov nr. 45/2019 om registrering og regulering af statsautoriserede oversættere i Republikken Cypern anvendelse på bekræftede oversættelser.

For fremtiden skal alle, der har brug for en bekræftet oversættelse, hvad enten der er tale om private eller offentlige interessenter, kontakte de statsautoriserede oversættere direkte. De er registreret i fortegnelsen over statsautoriserede oversættere, der ajourføres af Rådet for registrering af statsautoriserede oversættere, således som det foreskrives i lovgivningen.

Ifølge den nævnte lov forstås ved "bekræftet oversættelse" en gyldig og nøjagtig oversættelse af en tekst eller et skriftligt dokument fra et fremmedsprog til græsk eller tyrkisk og omvendt samt fra græsk til tyrkisk og omvendt, som er forsynet med Republikken Cyperns officielle segl og som er behørigt stemplet.

Statsautoriserede oversættere oversætter dokumenter, der er bestemt til officiel offentlig brug i Cypern eller andre steder, såsom vejledninger, vielsesattester, fødselsattester, dødsattester, strafferegistre, pas, identitetskort, bankkonti, skøder, selskabsdokumenter, lægeerklæringer eller juridiske dokumenter.

Tilbudte sprog: Arabisk, armensk, bulgarsk, fransk, tysk, georgisk, dansk, spansk, italiensk, nederlandsk, ukrainsk, polsk, rumænsk, russisk, serbisk, slovakisk, svensk, norsk, tyrkisk, tjekkisk, kroatisk, bosnisk, makedonsk, lettisk, estisk, litauisk og kinesisk til græsk og omvendt.

OPLYSNINGER OM DOKUMENTER DER SENDES TIL OVERSÆTTELSE

  1. Alle dokumenter, der sendes til oversættelse, skal være autentiske og behørigt attesteret og forsynet med enten apostillen eller udenrigsministeriets segl (diplomatisk bekræftelse). De skal legaliseres før oversættelse. For lande i Den Europæiske Union (EU), jf. forordning (EU) 2016/1191, kan de berørte vælge, om de vil anbringe apostillen på deres dokumenter. Yderligere oplysninger findes i nyhedsbrevet fra Justitsministeriet. Med hensyn til attestering af dokumenter henvises til dette link og for oplysninger om de stater, der har undertegnet Haagerkonventionen ("apostillekonventionen"), henvises til dette link.
  2. For så vidt angår dokumenter, der sendes til oversættelse, og som ikke kræver apostillepåtegning, men diplomatisk legalisering (udenrigsministeriet), kan de berørte kontakte den relevante afdeling i udenrigsministeriet for yderligere oplysninger.
  3. Yderligere oplysninger om oversættelsen af eksamensbeviser på sekundærtrinnet kan findes via dette link.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Presse- og Informationskontoret (BPI) på følgende telefonnumre: 22801105, 22801133, eller BPI kan kontaktes ved hjælp af denne e-mailadresse:translations@pio.moi.gov.cy

Følg dette link for at få mere at vide om taksterne.

Yderligere oplysninger om loven fra 2019 om registrering og regulering af autoriserede oversættertjenester i Republikken Cypern kan findes via dette link.

Yderligere oplysninger om Rådet for registrering af statsautoriserede oversættere kan findes via dette link.

Sidste opdatering: 11/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.