Juridiske oversættere og tolke

Hvis man har brug for at forstå og blive forstået under et retsmøde i en anden medlemsstat, eller hvis man har brug for en oversættelse af en kontrakt eller et andet juridisk dokument, kan man kontakte en tolk eller en juridisk oversætter.

Indledning

Med den øgede mobilitet og migration i EU stiger antallet af alle mulige former for forbindelser (kommercielle, juridiske, akademiske eller personlige) mellem borgere med forskellig nationalitet, kultur eller sprog. Dette skaber en række situationer med behov for oversættelse og tolkning. Eftersom mange af disse situationer enten skal sanktioneres eller bevidnes af myndighederne (ofte af domstole eller andre retlige institutioner), er det ganske almindeligt at kræve officielle oversættelser af dokumenter, som oprindelig er skrevet på et andet sprog.

Formålet med en officiel oversættelse er at bekræfte fakta i en retlig eller administrativ proces/retssag og at få anerkendt juridiske fakta fra et andet land og at anvende kildeloven på udenlandske borgere (international privatret).

Officielle oversættelsestjenester er organiseret forskelligt i EU–medlemsstaterne og er omfattet af meget forskellige faglige rammer (forskellige systemer og forskellig praksis). F.eks. er erhvervet som statsautoriseret oversætter og tolk i civilret i lande som Spanien og Grækenland omfattet af forskellige adgangsregler og udøves under forskellige arbejdsvilkår, for så vidt angår regler, honorarer og autorisation.

Hvad er en juridisk oversætter?

En oversætter frembringer et skriftligt dokument ved at oversætte en tekst fra ét sprog til et andet. En juridisk oversætter skal beherske grundbegreber og terminologi, ikke kun inden for jura, men også på det område, som oversættelsen vedrører. Juridisk oversættelse er hjørnestenen i flersproget kommunikation, fordi det gør det muligt for enkeltpersoner, virksomheder og retlige og statslige organer at kommunikere med hinanden på tværs af sprog, kultur og grænser. Juridisk oversættelse kræver kendskab til specialterminologi og viden om de sproglige konventioner, der bruges i de forskellige dokumenter. Ved at indgå i det juridiske team og have adgang til juridiske eksperter kan den juridiske oversætter sikre fuld forståelse af den pågældende sag og den nødvendige juridiske terminologi. Oversætterens forståelse af retssystemet eller -systemerne og de forskellige juridiske processer betyder, at man kan få hjælp af oversætteren i sine søgsmål.

Når man skal finde en juridisk oversætter, er det vigtigt at tage hensyn til faglige standarder for sproglig kompetence, oversættelsesfærdigheder samt viden om systemer, processer, terminologi og sproglige konventioner, der gælder for de forskellige sager.

Hvad er en retstolk?

En tolk leverer en mundtlig sproglig ydelse og tolker ved hjælp af simultantolkning, konsekutiv tolkning eller hvisketolkning fra ét sprog til et andet. Retstolke er specialister, som primært samarbejder med advokater i forbindelse med retssager ved domsforhandlinger, vidneforklaringer, retsmøder, mægling, voldgiftssager, klientmøder osv. Man kan få hjælp af disse eksperter til at kommunikere med de andre parter i retssager, der går på tværs af grænser.

Statsautoriserede oversættere/tolke

Statsautoriserede oversættere/tolke er autoriserede til at oversætte officielle dokumenter (vielsesattester, eksamensbeviser, indlæg i retssager, domme osv.) og til at tolke i retten (f.eks. partsindlæg eller vidneudsagn), på politistationer (under afhøringer efter en anholdelse) og hos de administrative myndigheder (f.eks. i forbindelse med toldinspektioner). Statsautoriserede oversættere kan sætte et officielt mærke/stempel på deres oversættelse som bekræftelse på rigtigheden af oversættelsen.

Statsautoriserede oversættere/tolke har typisk en videregående uddannelse i deres arbejdssprog og forskellige oversættelses- og tolkekvalifikationer. Kravene varierer dog fra medlemsstat til medlemsstat.

De fleste EU-medlemsstater har et system for udnævnelse af statsautoriserede oversættere/tolke. Normalt er en statsautoriseret oversætter også kvalificeret til at arbejde som retstolk. De forskellige lande har forskellige officielle betegnelser for statsautoriserede oversættere/tolke.

Hvordan finder man en oversætter/tolk?

Man kan finde juridiske oversættere eller tolke ved at søge i de nationale databaser over oversættere og/eller tolke.  Det er dog ikke alle medlemsstater, der har sådanne databaser. Undertiden er der på webstederne for justitsministerier eller domstole i første eller anden instans et link til officielle eller halvofficielle registre over autoriserede oversættere/tolke.

I straffesager skal medlemsstaterne i henhold til direktiv 2010/64/EU bestræbe sig på at oprette et sådant register inden den 27. oktober 2013, som er fristen for gennemførelse af direktivet i national ret. Ifølge dette direktiv skal medlemsstaterne indføre en procedure eller mekanisme til at fastslå, om mistænkte eller anklagede har brug for bistand fra en tolk eller en oversætter, og det er medlemsstaternes ansvar hurtigst muligt at sørge for tolkning til mistænkte eller anklagede. Dokumenter, som er vigtige for at sikre udøvelsen af retten til forsvar, skal foreligge i oversættelse, og der kan undtagelsesvis gives en mundtlig oversættelse eller et mundtligt resumé af disse vigtige dokumenter, forudsat at retssagen ikke lider under det. Medlemsstaterne skal afholde udgifterne til tolkning og oversættelse, uanset retssagens udfald.

For at få flere oplysninger om f.eks.:

  • det organ, der administrerer den nationale database
  • bestemmelserne om brug af oversættere og tolke
  • geografiske ansvarsområder for oversættere og tolke
  • oversætteres og tolkes uddannelse/kvalifikationer
  • omkostninger
  • forsikringssystemer og klageprocedurer

kan man klikke på et af flagene til højre.

Sidste opdatering: 01/02/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.