Juridiske oversættere og tolke

Finland

Denne side hjælper dig med at finde en retstolk eller en statsautoriseret oversætter i Finland.

Indholdet er leveret af
Finland

Den nationale uddannelsesstyrelse fører et register over retstolke, som er godkendt af retstolkekommissionen til optagelse herpå. Det offentlige register indeholder alene oplysninger om de tolke, som har givet samtykke til offentliggørelse af deres oplysninger.

Translatørkommissionen fører et register over de statsautoriserede oversættere.

Hvilke oplysninger indeholder databasen over finske tolke og oversættere?

retstolkeregistret finder man navnet på en tolk og vedkommendes sprogkombination og fagområder. Det offentlige retstolkeregister indeholder alene oplysninger om de tolke, som har givet samtykke til offentliggørelse af deres oplysninger.

Translatørregistret indeholder navnet på en statsautoriseret translatør, den kommune, hvor vedkommende bor, og det sprog, hvorfra vedkommende er autoriseret til at oversætte.

Er der gratis adgang til databaserne over tolke og oversættere?

Ja, adgangen til både retstolkeregistret og translatørregistret er gratis.

Hvordan søger jeg efter retstolke og statsautoriserede translatører i Finland?

Du kan søge i retstolkeregistret og translatørregistret ud fra følgende kriterier:

  • sprogkombination
  • oversætterens eller tolkens navn

Du kan også søge på et finsk landskab i tolkeregistret.

Relevante links

Register over retstolke: https://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Register over statsautoriserede translatører: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Sidste opdatering: 08/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.