Juridiske oversættere og tolke

Frankrig

Her kan du finde oplysninger om, hvordan man finder en tolk eller en oversætter, der kan yde bistand i en retssag, om nødvendigt via et officielt websted.

Indholdet er leveret af
Frankrig

Hvordan finder jeg en oversætter i Frankrig?

Dokumentations- og undersøgelsestjenesten ved kassationsretten (cour de cassation) offentliggør på sit websted:

  • en liste i PDF-format over eksperter, som er godkendt af kassationsretten. Der er også links til webstederne for visse appelretter. Listen over eksperter, der er godkendt af kassationsretten, udarbejdes årligt af rettens kontor.
  • lister over retseksperter, som udarbejdes af de enkelte appelretter og bl.a. omfatter eksperter inden for oversættelse og tolkning. Appelretterne ajourfører disse lister og sender dem med varierende mellemrum til kassationsretten.

Kassationsretten råder ikke over en egentlig database over alle tolke og oversættere.

Der findes lister med eksperternes navn, kontaktoplysninger, fødselsdato og specialistområde for 36 appelretter.

Skal man betale for at søge efter en oversætter eller tolk?

Nej, der er fri adgang til webstederne.

Baggrund for registrene over oversættere i Frankrig

Baggrund

Det franske retsvæsens første lister over eksperter blev indført inden for det strafferetlige område ved en lov af 30. november 1892.

Sideløbende hermed fandtes der uofficielle lister over teknisk sagkyndige, som ofte blev udpeget i forbindelse med civile sager.

Lov nr. 71-498 af 29. juni 1971 indførte for de juridiske domstole en fælles liste for både civil- og strafferetlige sager ved appelretterne, hvor eksperterne er kategoriseret efter specialistområde. Listen blev ajourført hvert år. Optagelse på listen skulle i princippet fornys hvert år, men i praksis blev de eksperter, der ikke havde fået kritisk påtale, stående på listen fra år til år. Der blev ligeledes indført en national liste over eksperter, som udarbejdes af kassationsrettens kontor, og fungerer tilsvarende.

Registreringsbetingelser

Betingelserne for optagelse på listen over retseksperter blev fundamentalt ændret ved lov nr. 2004-130 af 11. februar 2004 og ved dekret nr. 2004-1463 af 23. december 2004. For så vidt angår appelretternes lister sendes ansøgninger inden den 1. marts hvert år til den offentlige anklager ved appelretterne (le tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel). Anklagemyndigheden behandler ansøgninger om at blive opført på listen og forelægger dem for anklagemyndigheden, som videresender dem til den overpræsidenten for appelrettens.

Listerne udarbejdes hvert år i første halvdel af november af appelrettens dommere i plenum, der tager hensyn til de behov, som de retter, der ligger i dennes retskreds, har.

Ved den første optagelse på appelrettens liste indledes en treårig prøveperiode, der noteres i en særlig rubrik. Ved udgangen af denne periode evalueres vedkommendes erfaringer og tilegnelse af juridiske kundskaber, som anses for nødvendige for at kunne udføre opgaverne, med henblik på eventuel genoptagelse. Hvis der søges om genoptagelse på listen, vurderes vedkommendes sagsmappe igen, og et udvalg af eksperter og dommere giver en udtalelse, hvorefter den pågældende ekspert genoptages på listen for en periode på fem år.

Betingelserne for optagelse på listen over retseksperter blev fundamentalt ændret ved lov nr. 2012-1451 af 24. december 2012 og ved dekret nr. 2004-1463 af 23. december 2004. Ansøgningerne vurderes, idet der tages hensyn til ansøgernes kvalifikationer og erfaring, herunder også de kvalifikationer, de har opnået i et andet EU-medlemsland end Frankrig samt den interesse, de har udvist for at samarbejde med det offentlige retsvæsen.

Kun eksperter, der har været opført på appelretternes liste i fem på hinanden følgende år, eller som godtgør, at de har kvalifikationer, der er anerkendt i en anden EU-medlemsstat end Frankrig, og som navnlig har erhvervet sig disse kvalifikationer ved i mindst fem år i denne stat at have udøvet tilsvarende funktioner ved domstolene, kan optages på den nationale liste.

De pågældende står på listen i syv år.

For så vidt angår proceduren for at blive optaget eller genoptaget på listen, behandler den offentlige anklager ved kassationsretten ansøgningerne, der skal indgives inden den 1. marts og indhenter udtalelse fra præsidenten og statsanklageren ved den appelret, hvor ansøgeren er registreret. I løbet af den første halvdel af december udfærdiger kassationsrettens kontor derefter den nationale liste uden anklagemyndighedens medvirken.

Fortegnelse over de forskellige rubrikker i ekspertlisterne

I medfør af artikel 1 i dekret nr. 2004-1463 af 23. december 2004 blev der ved justitsministeriets bekendtgørelse af 10. juni 2005 indført en harmoniseret fortegnelse over rubrikkerne i ekspertlisterne for hele det franske område. Listen er opdelt i kategorier (af økonomisk art, f.eks. landbrug, sundhed, industri osv.), overskrifter (svarende til fagområder som f.eks. medicin, kirurgi) og specialiteter (hvorved fagområderne underinddeles: allergologi, kirurgi osv.). Der er en kategori under "H" ved navn "tolke- og oversættelsesopgaver ("interprétariat-traduction"), der er underinddelt i to rubrikker, (tolkning H1) og (oversættelse H2), som omfatter forskellige sprogområder (romanske sprog, germanske sprog, slaviske sprog osv.). Fagområderne er således defineret forholdsvis bredt, så de dækker alle talte eller skrevne sprog. Listen indeholder også en rubrik til tegnsprog og assistance ved sproglige vanskeligheder (H3).

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye harmoniserede fortegnelse over eksperternes specialistområder har oversættere og tolke således stadig været opført på listerne over retseksperter, men under hver deres rubrik. Selv om deres hovedopgave ikke består i at udføre ekspertopgaver, arbejder de på lige fod med retseksperterne lejlighedsvist sammen med retsvæsenet og kan derfor, jf. paragraf 232 i retsplejeloven, på rettens anmodning udpeges til tekniske sagkyndige for at foretage bevisoptagelse såsom høringer.

På baggrund af ovenstående blev det i forbindelse med reformen i 2004 ikke anset for nødvendigt at indføre særlige betingelser for optagelse af oversættere og tolke på de forskellige lister.

Sidste opdatering: 08/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.