Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Juridiske oversættere og tolke

Frankrig

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du finder en tolk, der kan bistå i en retssag, eller en oversætter, ved hjælp af et officielt websted.

Indholdet er leveret af
Frankrig
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvordan finder jeg en oversætter i Frankrig?

Dokumentations- og undersøgelsestjenesten ved kassationsretten (cour de cassation) offentliggør på sit websted:

  • en liste i PDF-format over eksperter, som er godkendt af kassationsretten. Der er også links til webstederne for visse appelretter. Listen over eksperter, der er godkendt af kassationsretten, udarbejdes årligt af rettens kontor.
  • lister over retseksperter, som udarbejdes af de enkelte appelretter og bl.a. omfatter eksperter inden for oversættelse og tolkning. Appelretterne ajourfører disse lister og sender dem med varierende mellemrum til kassationsretten.

Kassationsretten råder ikke over en egentlig database over alle tolke og oversættere.

Der findes lister med eksperternes navn, kontaktoplysninger, fødselsdato og specialistområde for 35 appelretter.

Skal man betale for at søge efter en oversætter eller tolk?

Nej, der er fri adgang til webstederne.

Baggrund for registrene over oversættere i Frankrig

Baggrund

Det franske retsvæsens første lister over eksperter blev indført inden for det strafferetlige område ved en lov af 30. november 1892.

Sideløbende hermed fandtes der uofficielle lister over teknisk sagkyndige, som ofte blev udpeget i forbindelse med civile sager.

Lov nr. 71-498 af 29. juni 1971 og dekret nr. 74-1184 af 31. december 1974 indførte for de juridiske domstole en fælles liste for både civil- og strafferetlige sager ved appelretterne, hvor eksperterne er kategoriseret efter specialistområde. Listen blev ajourført hvert år. Optagelse på listen skulle i princippet fornys hvert år, men i praksis blev de eksperter, der ikke havde fået kritisk påtale, stående på listen fra år til år. Der blev ligeledes indført en national liste over eksperter, som udarbejdes af kassationsrettens kontor, og fungerer tilsvarende.

Betingelser for optagelse

Betingelserne for optagelse på listen over retseksperter blev fundamentalt ændret ved lov nr. 2004-130 af 11. februar 2004 og ved dekret nr. 2004-1463 af 23. december 2004. Da listerne udarbejdes af appelretterne, skal ansøgningen om optagelse rettes til statsadvokaten (procureur de la République) ved førsteinstansretten for større sager, som gennemgår dem og sender dem videre til statsadvokaten ved kassationsretten (procureur général), som forelægger dem for præsidenten for appelretten.

Listerne udarbejdes årligt på appelretsdommernes generalforsamling.

Ved den første optagelse på appelrettens liste indledes en treårig prøveperiode. Ved udgangen af denne periode evalueres vedkommendes erfaringer og tilegnelse af juridiske kundskaber, som anses for nødvendige for at kunne udføre opgaverne, med henblik på eventuel genoptagelse. Hvis der søges om genoptagelse på listen, vurderes vedkommendes sagsmappe igen, og et udvalg af eksperter og dommere giver en udtalelse, hvorefter den pågældende ekspert genoptages på listen for en periode på fem år.

Dekret nr. 2012-1451 af 24. december 2012 præciserer betingelserne for optagelse. Ansøgningerne vurderes, idet der tages hensyn til ansøgernes kvalifikationer og erfaring, herunder også de kvalifikationer, de har opnået i et andet EU-medlemsland end Frankrig samt den interesse, de har udvist for at samarbejde med det offentlige retsvæsen. Der kan også tages hensyn til retskredsens behov.

Kun de eksperter, der har været optaget på appelrettens liste i mindst fem år, kan optages på den nationale liste. For så vidt angår proceduren for at blive optaget eller genoptaget på listen, modtager den offentlige anklager ved kassationsretten ansøgningerne og indhenter udtalelse fra præsidenten og statsanklageren ved den appelret, hvor ansøgeren er registreret. Kassationsrettens kontor udarbejder derefter den nationale liste uden indblanding fra anklagemyndigheden.

Fortegnelse over de forskellige rubrikker i ekspertlisterne

En afgørelse fra justitsministeriet af 10. juni 2005 indførte en harmoniseret fortegnelse over rubrikkerne i ekspertlisterne for hele det franske område. Listen er opdelt i brancher (økonomiske brancheområder, f.eks. landbrug, sundhed, industri…), afsnit (svarende til fagområder (f.eks. medicin, kirurgi) og specialistområder (der præciserer fagområdet, f.eks. allergologi, mave-tarm-kirurgi…). Der findes en branche med titlen "oversættelse-tolkning", som omfatter afsnittet oversættelse, der er inddelt i sproglige specialistområder (f.eks. romanske, germanske, slaviske sprog). Fagområderne er således defineret forholdsvis bredt, så de dækker alle talte eller skrevne sprog.

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny harmoniseret fortegnelse over eksperternes specialistområder har oversættere og tolke således stadig været opført på listerne over retseksperter, dog under deres eget afsnit. Selv om deres hovedopgave ikke består i at udføre ekspertopgaver, arbejder de på lige fod med retseksperterne lejlighedsvist sammen med retsvæsenet og kan derfor, jf. paragraf 232 i den nye retsplejelov, på rettens anmodning udpeges til tekniske sagkyndige for at foretage bevisoptagelse og navnlig høringer.

På baggrund af ovenstående blev det i forbindelse med reformen i 2004 ikke anset for nødvendigt at indføre særlige betingelser for optagelse af oversættere og tolke på de forskellige lister.

Sidste opdatering: 07/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.