Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Juridiske oversættere og tolke

Grækenland

Grækenland har ikke noget websted med en officiel fortegnelse over autoriserede oversættere og tolke. Vi er i øjeblikket i gang med at digitalisere databaserne og deres elektroniske grænseflade.

Indholdet er leveret af
Grækenland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sådan finder man en autoriseret oversætter eller tolk i Grækenland

Tolkning og oversættelse i straffesager ved de græske domstole er omfattet af artikel 233‑238 i den græske strafferetsplejelov. Tolke og oversættere udpeges af den kompetente domstol fra den relevante fortegnelse, som udarbejdes hvert år af domstolen i første instans og godkendes endeligt af appeldomstolen. Har en sag særligt hastende karakter, kan der udpeges tolke, som ikke er opført i ovenstående fortegnelse.

I civile søgsmål bestemmer artikel 252 i den civile retsplejelov, at retten skal udpege en tolk, hvis et vidne, en sagkyndig eller en part ikke taler græsk. Der findes en tilsvarende bestemmelse i artikel 137 i forvaltningsprocesloven.

Det skal også bemærkes, at der findes en oversættelsestjeneste i udenrigsministeriet, som i henhold til den nugældende lovgivning har ansvar for officielle oversættelser af offentlige og private dokumenter.

Udenlandske officielt bekræftede dokumenter oversættes kun, hvis dokumenterne bærer en apostillepåtegning fra lande, der er med i Haagerkonventionen fra 1961, som Grækenland har ratificeret ved lov nr. 1497/1984 (Grækenlands statstidende, bind A, nr. 188). Alle andre udenlandske dokumenter skal bekræftes af den græske konsulære myndighed i dokumentets oprindelsesland eller af landets konsulære myndighed i Grækenland.

Oversættelse er ikke gratis. Omkostningerne fastlægges af udenrigsministeren.

I henhold til loven om advokatvirksomhed (artikel 36 i lov nr. 4194/2013, Grækenlands statstidende, bind A, nr. 208) omfatter en advokats arbejde oversættelse af dokumenter udarbejdet på et andet sprog og oversættelse af græske dokumenter til et andet sprog. Oversættelsen har fuld virkning ved enhver domstol eller over for enhver anden myndighed, forudsat at den er ledsaget af en bekræftet kopi af det oversatte dokument, og advokaten bekræfter at have tilstrækkeligt kendskab til de sprog, som dokumentet er oversat til og fra.

Er der gratis adgang til databaser med oversættere?

Grækenland har ikke en centraliseret database over græske autoriserede oversættere/tolke.

Der findes dog en database over medlemmer af den græske translatørforening (medlemmer af Det Internationale Oversætterforbund — FIT), som er professionelle translatører (hvoraf nogle også er tolke). Brugere kan søge efter en tolk/oversætter efter sprog og region i denne database.

Desuden findes der oplysninger om professionelle translatører for hver region i Grækenland i databasen for den græske forening af professionelle translatører uddannet ved Ionian University (medlemmer af FIT), hvis medlemmer er specialiseret i to af de tre sprog engelsk, fransk og tysk (information om, hvilket sprog foreningens medlemmer er specialiseret i, kan fås ved henvendelse til foreningen).

Sådan finder man en autoriseret oversætter i Grækenland

Se ovenfor.

Relevante links

Det græske udenrigsministeriums oversættelsestjeneste

Den græske translatørforening

Den græske forening af professionelle oversættere uddannet ved Ionian University

Justitsministeriet (websted med fortegnelser over juristlingvister efter advokatsammenslutning og kontaktoplysninger om anklagemyndighederne og domstolene i landet)

Sidste opdatering: 16/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.