Juridiske oversættere og tolke

Ungarn

Ungarn har ikke en central elektronisk database over juridiske oversættere og retstolke.

Indholdet er leveret af
Ungarn

Hvordan finder jeg en juridisk oversætter eller tolk i Ungarn?

Kun uddannede specialiserede oversættere og tolke kan ansættes til at yde specialiseret oversætter- eller tolkebistand eller på anden måde yde sådan bistand mod betaling.

Bekræftede oversættelser og bekræftede oversættelser og kopier af dokumenter affattet på fremmedsprog må kun udfærdiges af det nationale bureau for oversættelse og bekræftelse af oversættelser (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, forkortet "OFFI").

Ifølge lov XLI af 1991 om notarer må notarer, der er bemyndiget til at affatte dokumenter på et fremmedsprog, udfærdige autentiske oversættelser af dokumenter, som falder under notarers kompetence, og må bekræfte oversættelser på et bestemt sprog. Notarer bekræfter oversættelser af originaldokumenter ved at anføre en bekræftelsespåtegning nederst på oversættelsen.

Diplomatiske repræsentationer, herunder konsulater, kan udfærdige oversættelser, kopiere og certificere dokumenter på fremmedsprog, således som det er fastsat i nationale love og internationale traktater.

Uddannede specialiserede oversættere og specialiserede revisorer kan ligeledes udarbejde bekræftede oversættelser af uddrag fra erhvervs- og selskabsregistret og bekræftede oversættelser til EU's officielle sprog (efter virksomhedens eget valg) af virksomhedsdokumenter og ‑oplysninger, der er beregnet til indførelse i erhvervs- og selskabsregistret.

OFFI yder tolkebistand ved domstole, hos den offentlige anklager og på politistationer med hjemsted i Budapest. OFFI skal ligeledes yde tolkebistand ved domstole uden for Budapest, hvis de ikke selv er i stand til at sørge for tolkebistand gennem udpegning af en autoriseret tolk eller en anden egnet person.

Links

Det nationale bureau for oversættelse og bekræftelse af oversættelser (OFFI) (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI))

Sidste opdatering: 06/04/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.