Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Juridiske oversættere og tolke

Letland

Indholdet er leveret af
Letland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Der findes ingen database over oversættere/tolke i Letland.

Retten giver parter i civile retssager, der modtager retshjælp fra staten, eller som er fritaget for retsafgifter, ret til at gøre sig bekendt med sagens akter og til at deltage i sagen med bistand fra en tolk, hvis de ikke har kendskab til processproget.

Retten giver parterne i forvaltningsretlige sager – med undtagelse af repræsentanter for juridiske personer – som ikke behersker sproget, retssagen foregår på, ret til at gøre sig bekendt med sagsakterne og deltage i sagen med tolkebistand.

Retten kan også efter eget skøn stille en tolk til rådighed for en juridisk person.

straffesager, har personer, som har ret til en forsvarer, ofre og deres repræsentanter, vidner, specialister, sagkyndige, revisorer og andre personer, der indkaldes af den embedsmand, der forestår behandlingen af sagen, ret til at bruge et sprog, de forstår, og til at modtage gratis tolkebistand, hvis de ikke behersker landets officielle sprog i. Den embedsmand, der forestår gennemførelsen af sagen, sørger for, at denne tolkebistand bliver stillet til rådighed. Under den indledende procedure sikrer undersøgelsesdommeren eller retten, at en tolk deltager i behandlingen af de spørgsmål, der forelægges ham.

Sidste opdatering: 05/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.