Den originale sprogudgave af denne side maltesisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Juridiske oversættere og tolke

Malta

Malta råder ikke over en officiel database over juridiske oversættere og tolke.

Indholdet er leveret af
Malta
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

I straffesager har dommere og domstolspersonale adgang til en liste over oversættere og tolke. Denne liste opbevares og føres af justitskontoret for straffesager. Som forberedelse til ikrafttrædelsen af direktivet om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager er denne liste for nylig blevet tilføjet til den elektronisk tilgængelige domstolstjeneste,http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Når der er behov for en tolk eller oversætter i straffesager, udpeges han eller hun af en magistrat. Det, at der er en sådan liste, betyder dog ikke, at en magistrat ikke kan se bort fra listen og udpege en anden person, som han eller hun finder egnet til at varetage tolke- eller oversættelsesopgaven. Navnet på den person, der udpeges således, optages efterfølgende på listen. Yderligere oplysninger kan fås ved skriftlig henvendelse til "The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta".

I civile sager kan parterne udpege en oversætter eller tolk efter eget valg, og omkostningerne hertil betales af den part, der har anmodet om en sådan ydelse. Domstolsadministrationen er ikke involveret i denne proces. De civile domstole kan dog gøre brug af den liste, som anvendes af straffedomstolene, og som er elektronisk tilgængelig for offentligheden som nævnt ovenfor.

Maltas liste over oversættere og tolke indgår også i domstolenes it-system til behandling af retssager (LECAM), som generelt kun er tilgængeligt for domstolspersonale og de juridiske erhverv. Der er dog offentlig adgang til LECAM-systemet i forbindelse med civile sager via computere, der er opstillet på justitskontorerne.

Embedsmænd ved domstolene, der har beføjelser til at vedligeholde databasen, kan føje oversættere og tolke til listen over eksperter. Navnene i databasen er forsynet med et link til den retssag, hvor den pågældende er blevet udpeget som tolk eller oversætter.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.