Juridiske oversættere og tolke

Nederlandene

Denne side indeholder oplysninger om, hvordan man registrerer autoriserede tolke og oversættere i Nederlandene og forlænger registreringen heraf.

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Wet beëdigde tolken en vertalers (lov om autoriserede tolke og oversættere)

I Nederlandene finder Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) (lov om autoriserede tolke og oversættere) anvendelse. Loven regulerer regler og bestemmelser for autoriserede tolke (personer, der giver en mundtlig oversættelse af tale på et andet sprog) og autoriserede oversættere (personer, der giver en skriftlig oversættelse af tekst skrevet på et andet sprog).

Tolkning og oversættelse er liberale erhverv. Det betyder, at enhver, uanset uddannelse eller baggrund, i princippet kan slå sig ned som selvstændig tolk eller oversætter. Man behøver i så fald ikke at være registreret i Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv (registret over autoriserede tolke og oversættere (Rbtv)). Rbtv er en database over autoriserede tolke og oversættere i Nederlandene, som forvaltes af Bureau beëdigde tolken en vertalers (Kontoret for autoriserede tolke og oversættere). Man skal være registreret i Rbtv for at kunne arbejde som autoriseret tolk eller autoriseret oversætter. Denne registrering er dog underlagt visse krav. Se webstedet for Bureau beëdigde tolken en vertalers (Kontoret for autoriserede tolke og oversættere) for nærmere oplysninger.

Hvilke oplysninger indeholder det nederlandske register over oversættere?

I overensstemmelse med artikel 2 Wtbv (artikel 2 i lov om autoriserede tolke og oversættere) kan der i registret over autoriserede tolke og oversættere findes følgende oplysninger om hver registreret tolk eller oversætter:

  1. kontaktoplysninger
  2. angivelse af, om den pågældende er tolk eller oversætter
  3. hvilke kildesprog og målsprog tolken eller oversætteren arbejder med og
  4. andre specifikke kompetencer, som tolken eller oversætteren finder det hensigtsmæssigt at medtage i registret.

Hvem er ansvarlig for registret over oversættere?

Justits- og sikkerhedsministeren har det endelige ansvar for registret. Forvaltningen af registret henhører imidlertid under Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bureau Wbtv) (Kontoret for autoriserede tolke og oversættere).

Er der gratis adgang til det nederlandske register over oversættere?

Nej, optagelse i registret over autoriserede tolke og oversættere er forbundet med omkostninger. Se webstedet for Bureau beëdigde tolken en vertalers (Kontoret for autoriserede tolke og oversættere) for nærmere oplysninger

Hvordan kan man finde en autoriseret oversætter i Nederlandene?

I databasen kan der søges på efternavn eller sprogkombination(er).

Relevante links

Bureau beëdigde tolken en vertalers (Kontoret for autoriserede tolke og oversættere)

Register beëdigde tolken en vertalers (registret over autoriserede tolke og oversættere)

Sidste opdatering: 16/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.