På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Juridiske oversættere og tolke

Nordirland

Dette afsnit hjælper med at finde en juridisk oversætter eller tolk i Nordirland.

Indholdet er leveret af
Nordirland

I Nordirland findes der ikke en central database over tolke og oversættere. Man kan dog søge efter det, man har brug for, i en række decentrale registre og fortegnelser såsom:

Relevante links

National Register of Public Service Interpreters

Association of Police and Court Interpreters

Institute of Translation and Interpreting

Sidste opdatering: 16/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.