Juridiske oversættere og tolke

Rumænien

Dette afsnit er en hjælp til at finde en juridisk oversætter eller tolk i Rumænien.

Indholdet er leveret af
Rumænien

Hvordan finder jeg en juridisk oversætter eller tolk i Rumænien?

Databasen over autoriserede rumænske oversættere og tolke henhører under og vedligeholdes af det rumænske justitsministerium. Den indeholder oplysninger om oversættere og tolke, der er autoriseret af det rumænske justitsministerium.

Disse autoriserede personer yder oversættelses- og tolketjenester på anmodning af:

 • det øverste retsråd
 • justitsministeriet
 • kassationsdomstolen
 • anklagemyndigheden
 • det nationale antikorruptionsdepartement
 • kriminalpolitiet
 • domstolene
 • notarer
 • advokater og
 • fogeder.

Autorisation og betaling af tolke og oversættere, der leverer serviceydelser til kriminalpoliti, domstole, notarer, advokater, justitsministeriet og de øvrige institutioner, der er nævnt ovenfor, er reguleret ved lov nr. 178/1997.

Oversætterdatabasen indeholder oplysninger fra 2002 og frem.

Er der gratis adgang til databasen over rumænske oversættere?

Offentligheden har gratis adgang til følgende oplysninger:

 • den autoriserede oversætters eller tolks navn
 • det eller de sprog, oversætteren og tolken er autoriseret i
 • autorisationsnummer
 • telefonnummer.

Databasen indeholder også følgende oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige:

 • personligt id-nummer
 • postadresse.

Hvordan søger jeg efter en autoriseret oversætter i Rumænien?

Der kan søges i databasen ved hjælp af følgende kriterier:

 1. den autoriserede oversætters eller tolks navn
 2. navnet på den relevante appelret (hver appelret bærer navnet på den kommune, den ligger i). Da der er 15 appelretter i Rumænien, som hver især har stedlig kompetence i retssager svarende til bestemte nationale forvaltningsområder, kan dette søgekriterium bruges i praksis til at finde frem til alle oversættere inden for de geografiske og forvaltningsmæssige områder, der svarer til en bestemt domstols stedlige kompetence)
 3. sprogpar (hvis der vises et fremmedsprog, vil det andet sprog være rumænsk)
 4. autorisationsnummer
 5. autorisationens udløbsdato (denne søgning kan foretages ved at taste "Ordin" ("pålæg" på dansk) – et juridisk instrument, der udstedes af justitsministeriet for at bringe oversætterens autorisation til ophør eller tilbagekalde den).
Sidste opdatering: 23/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.