Prekladatelia/Tlmočníci

Niederlande

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o registrácii súdnych tlmočníkov a prekladateľov v Holandsku a o rozšírení takejto registrácie.

Inhalt bereitgestellt von
Niederlande

Zákon o súdnych tlmočníkoch a prekladateľoch (Wet beëdigde tolken en vertalers)

V Holandsku sa uplatňuje zákon o súdnych tlmočníkoch a prekladateľoch (Wbtv)). Upravujú sa ním pravidlá a predpisy týkajúce sa súdnych tlmočníkov, ktorí poskytujú ústny preklad reči v inom jazyku, a súdnych prekladateľov, ktorí poskytujú písomný preklad textu napísaného v inom jazyku.

Tlmočenie a preklad sú slobodné povolania, čo znamená, že vo všeobecnosti môže ktokoľvek začať pracovať ako nezávislý tlmočník alebo prekladateľ, a to bez ohľadu na odbornú prípravu alebo skúsenosti. Na tenté účel sa nemusíte registrovať v (registri súdnycht tlmočníkov a prekladateľov (Rbtv)). Rbtv je databáza, ktorá obsahuje podrobnosti o súdnych tlmočníkoch a prekladateľoch v Holandsku; spravuje ju Úrad súdnych tlmočníkov a prekladateľov. Na to, aby ste mohli pracovať ako súdny tlmočník alebo súdny prekladateľ, sa musíte zaregistrovať v databáze Rbtv. Registrácia podlieha určitým požiadavkám. Viac informácií nájdete na webovom sídleÚradu súdnych tlmočníkov a prekladateľov.

Aké informácie sa uchovávajú v holandskom registri?

V súlade s článkom 2 Wbtv obsahuje register súdnych tlmočníkov a prekladateľov tieto údaje o každom tam registrovanom tlmočníkovi alebo prekladateľovi:

  1. kontaktné údaje;
  2. či je osoba tlmočníkom alebo prekladateľom;
  3. zdrojový alebo cieľový jazyk, resp. jazyky, v ktorých tlmočník alebo prekladateľ pracuje; a
  4. akékoľvek iné osobitné zručnosti, ktoré tlmočník alebo prekladateľ považuje za vhodné zaznamenať v registri.

Kto je zodpovedný za register?

Hoci konečnú zodpovednosť za register nesie minister spravodlivosti a bezpečnosti, spravuje ho Úrad súdnych tlmočníkov a prekladateľov (Wbtv).

Je prístup k holandskému registru tlmočníkov a prekladateľov bezplatný?

Nie, so zápisom do registra súdnych tlmočníkov a prekladateľov sú spojené náklady. Viac informácií nájdete na webovom sídleÚradu súdnych tlmočníkov a prekladateľov.

Ako nájsť súdneho prekladateľa v Holandsku

V databáze možno vyhľadávať podľa mena alebo kombinácie (kombinácií) jazykov.

Súvisiace odkazy

Úrad pre súdnych tlmočníkov a prekladateľov

Register súdnych tlmočníkov a prekladateľov

Posledná aktualizácia: 16/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.