Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Αυστρία

Η παρούσα ενότητα της πύλης σας επιτρέπει να βρείτε νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στην Αυστρία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Πώς μπορώ να βρω έναν νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στην Αυστρία;

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας τηρεί κατάλογο (Gerichstdolmetscherliste) των διερμηνέων δικαστηρίων που απέδειξαν ότι πληρούν ορισμένες νόμιμες προϋποθέσεις (όπως η κατοχή κατάλληλων εξειδικευμένων γνώσεων), είναι ορκωτοί και πιστοποιημένοι από τα δικαστήρια.

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα, η οποία είναι επίσης προσπελάσιμη από την αρχική σελίδα της Αυστριακής δικαιοσύνης.

Από το 2004 ο δικτυακός τόπος παρέχει πρόσβαση σε:

  • βάση δεδομένων μεταφραστών ή διερμηνέων, στην οποία η αναζήτηση γίνεται βάσει κριτηρίων
  • νομικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μεταφραστών και διερμηνέων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μεταφραστών της Αυστρίας;

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό και η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης νομομαθή μεταφραστή στην Αυστρία

Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας μπορείτε να αναζητήσετε μεταφραστές ή διερμηνείς βάσει των ακόλουθων κριτηρίων αναζήτησης:

  • γλώσσας και
  • δικαστικής περιφέρειας.

Για ειδικές αναζητήσεις, μια μηχανή αναζήτησης επιτρέπει τη διεξοδική έρευνα στα στοιχεία της βάσης δεδομένων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα μπορούν να περιορισθούν ανά γλώσσα και ανά δικαστική περιφέρεια.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κατάλογος νομομαθών μεταφραστών και διερμηνέων

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/08/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.