Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Βουλγαρία

Η Βουλγαρία δεν διαθέτει βάση δεδομένων μεταφραστών και διερμηνέων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Επί του παρόντος δεν υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων για μεταφραστές δικαστηρίων.

Βάσει του άρθρου 6, σημείο 4 των τελικών διατάξεων του νόμου για την τροποποίηση και συμπλήρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος διέπει κάθε τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου περί δικαστικής εξουσίας, στο άρθρο 403 εισάγεται νέα παράγραφος 2, σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σε συνεννόηση με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, θα πρέπει να εκδώσει κανονισμό σχετικά με τις διαδικασίες και τις προθεσμίες για την υποβολή προτάσεων εγγραφής και για αλλαγές στον κατάλογο των ειδικών που έχουν πιστοποιηθεί ως μεταφραστές· σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν, καθώς και σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες καθορισμού της αμοιβής τους. Βάσει αυτής της νομοθετικής εξουσιοδότησης, εκδόθηκε ο κανονισμός αριθ. N-1 της 16ης Μαΐου 2014 σχετικά με τους μεταφραστές δικαστηρίου (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 43 της 23ης Μαΐου 2014). Σε κάθε δικαστική περιφέρεια περιφερειακού ή διοικητικού δικαστηρίου και στο ειδικό ποινικό δικαστήριο τηρούνται μητρώα με καταλόγους ειδικών που έχουν πιστοποιηθεί ως μεταφραστές δικαστηρίου. Προτάσεις για την εγγραφή ειδικών στους καταλόγους μεταφραστών δικαστηρίου μπορούν να υποβάλλονται από υπουργεία, υπηρεσίες, οργανισμούς, δήμους, επαγγελματικές και άλλες οργανώσεις και επιστημονικά ιδρύματα, καθώς και από υποψήφιους μεταφραστές δικαστηρίου. Οι προτάσεις για την εγγραφή στους καταλόγους υποβάλλονται στον πρόεδρο του οικείου περιφερειακού ή διοικητικού δικαστηρίου ή στον πρόεδρο του ειδικού ποινικού δικαστηρίου.

Τα θέματα που αφορούν την επικύρωση και τη μετάφραση εγγράφων ρυθμίζονται από τον κανονισμό για τις επικυρώσεις, πιστοποιήσεις και μεταφράσεις εγγράφων και άλλων κειμένων που εκδόθηκε με το διάταγμα αριθ. 184 του Συμβουλίου Υπουργών το 1958.

Το διάταγμα αριθ. 1 της 16ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την εγγραφή, τα προσόντα και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων ακυρώθηκε από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. Καταρτίστηκε νέο σχέδιο κανονισμού το οποίο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του νόμου περί νομοθετικών πράξεων. Το σχέδιο έχει σταλεί στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και στο Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.