Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Το καθεστώς των μόνιμων διερμηνέων δικαστηρίων (Stalni sudski tumači) ρυθμίζεται γενικά από τον νόμο περί δικαστηρίων (Zakon o sudovima) [Narodne novine (NN· Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 και 67/18] και τους κανόνες για τους μόνιμους διερμηνείς δικαστηρίων (Pravilnik o stalnim sudskim tumačima) (NN αριθ. 88/08 και 119/08), ενώ τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους στις επιμέρους διαδικασίες διέπονται από ειδικούς δικονομικούς νόμους [νόμος περί πολιτικής δικονομίας (Zakon o parničnom postupku), νόμος περί ποινικής δικονομίας (Zakon o kaznenom postupku)].

Ο αιτών, για να είναι επιλέξιμος για μόνιμος διερμηνέας δικαστηρίων, πρέπει να πληροί τους γενικούς όρους πρόσληψης σε δημόσια υπηρεσία και, επιπλέον, τους ακόλουθους ειδικούς όρους:

  • Εκτός από τα κροατικά, πρέπει να έχει άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας και, όταν, εκτός από τα κροατικά, η γλώσσα μιας εθνοτικής ή εθνικής κοινότητας ή μειονότητας είναι επίσημη γλώσσα στην περιφέρεια του δικαστηρίου, πρέπει επίσης να έχει άριστη γνώση της γλώσσας αυτής·
  • Πρέπει να έχει γνώση της οργάνωσης του δικαστικού σώματος, της κρατικής διοίκησης και νομικής ορολογίας·
  • Πρέπει να έχει λάβει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών.

Δεν μπορεί να διοριστεί μόνιμος διερμηνέας δικαστηρίων πρόσωπο το οποίο έχει κώλυμα πρόσληψης σε δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 49 στοιχείο α) του νόμου περί δημοσίων υπαλλήλων(Zakon o državnim službenicima), ούτε πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που συνεπάγεται αναξιότητα άσκησης καθηκόντων μόνιμου διερμηνέα δικαστηρίων, για όσο διάστημα εξακολουθούν να υφίστανται οι έννομες συνέπειες της καταδικαστικής απόφασης, ή πρόσωπο στο οποίο απαγορεύεται η άσκηση του επαγγέλματος κατά τον χρόνο που ζητεί τον διορισμό του ως μόνιμου διερμηνέα δικαστηρίων.

Υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ ή υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί επίσης να διοριστεί μόνιμος διερμηνέας δικαστηρίων, εφόσον έχει γνώση του δικαστικού σώματος, της κρατικής διοίκησης και νομικής ορολογίας, έχει λάβει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και εφόσον, εκτός από γνώση της γλώσσας της χώρας καταγωγής του, έχει άριστη γνώση κροατικών ή της γλώσσας εθνοτικής ή εθνικής κοινότητας ή μειονότητας.

Μόνιμοι διερμηνείς δικαστηρίων

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Ένωση Διερμηνέων και Μεταφραστών Δικαστηρίων)

Η ένωση ιδρύθηκε το 2000 με στόχο την προώθηση, την ανάπτυξη και την προστασία των επιχειρήσεων και του επαγγέλματος των διερμηνέων και μεταφραστών δικαστηρίων, καθώς και την ενεργό συμβολή στη λειτουργία του κράτους δικαίου και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja
Vrazova 15
42 000 Varaždin

Τηλ.: +385 95 5654350

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ustip.hr

Ενώσεις μόνιμων διερμηνέων δικαστηρίων (Udruge stalnih sudskih tumača)

Στην Κροατία υπάρχουν έξι ενώσεις μόνιμων διερμηνέων δικαστηρίων, των οποίων τα προγράμματα κατάρτισης υποψηφίων που επιθυμούν να γίνουν μόνιμοι διερμηνείς δικαστηρίων έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača (Κροατική Επαγγελματική Ένωση Διερμηνέων Δικαστηρίων, HSUST)

Η ένωση ιδρύθηκε το 2007 και είναι μία από τις έξι επαγγελματικές ενώσεις στην Κροατία που είναι διαπιστευμένες για την κατάρτιση μελλοντικών μόνιμων διερμηνέων δικαστηρίων. Εκτός από την κατάρτιση μελλοντικών διερμηνέων δικαστηρίων, η ένωση βοηθά τους διερμηνείς δικαστηρίων στη Δημοκρατία της Κροατίας και σε ολόκληρη την Ευρώπη να συνδεθούν μεταξύ τους.

Οι εκπαιδευτές είναι διορισμένοι διερμηνείς δικαστηρίων, οι οποίοι είναι επίσης δικηγόροι και καθηγητές στη γλώσσα του υποψηφίου.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10 000 Zagreb

Τηλ.: +385 99 502 19 26

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hrsust@gmail.com

Udruga stalnih sudskih tumača (Ένωση Μόνιμων Διερμηνέων Δικαστηρίων, USST)

Η ένωση ιδρύθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2010 και εδρεύει στο Ζάγκρεμπ. Πρόκειται για επαγγελματική ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δέχεται μόνο μόνιμους διερμηνείς δικαστηρίων ως τακτικά μέλη, γεγονός που τη διακρίνει από αντίστοιχες και παρόμοιες ενώσεις.

Στις κύριες δραστηριότητες της ένωσης περιλαμβάνονται η επαγγελματική δικτύωση και η επαγγελματική εξέλιξη των μελών· η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνδιασκέψεων, συνεδριάσεων και άλλων επαγγελματικών συναθροίσεων για θέματα του τομέα· η συνεργασία με άλλες αντίστοιχες και παρόμοιες ενώσεις και οργανώσεις στο εξωτερικό, καθώς και με όλες τις οργανώσεις που υποστηρίζουν το έργο της ένωσης.

Στις 8 Ιουνίου 2012 η USST έγινε δεκτή ως μέλος της EULITA (Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομικών Διερμηνέων και Μεταφραστών), διεθνούς και μη κερδοσκοπικής ένωσης διερμηνέων δικαστηρίων, ενώ έγινε πλήρες μέλος με ομόφωνη απόφαση την 1η Αυγούστου 2013.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 15A
10 090 Zagreb

Τηλ./φαξ: +385 1 386 40 43

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@usst.hr
http://www.usst.hr/

Društvo sudskih tumača i prevoditelja (Σύλλογος Διερμηνέων και Μεταφραστών Δικαστηρίων)

Ο Σύλλογος Διερμηνέων και Μεταφραστών Δικαστηρίων συνιστά επαγγελματική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1989, έχει νομική προσωπικότητα και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ενώσεων της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Ο σύλλογος επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στην προώθηση και τη βελτίωση του μεταφραστικού επαγγέλματος, στη διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνδιασκέψεων, συνεδριάσεων και άλλων συναθροίσεων για θέματα του τομέα· στη δικτύωση και την επαγγελματική εξέλιξη των μελών· στην ενεργό συμμετοχή στη σύνταξη νομικών πράξεων που σχετίζονται με το προφίλ των μεταφραστών/διερμηνέων δικαστηρίων.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10 000 Zagreb

Τηλ.: + 385 98 454007
Τηλ./φαξ: +385 1 615 33 85

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: irena.gizdavcic@gmail.cominfo@dstip.hr
https://www.dstip.hr/

Udruga sudskih tumača TEMPUS (Ένωση διερμηνέων δικαστηρίων TEMPUS)

Ο οργανισμός αυτός έχει νομική προσωπικότητα και είναι καταχωρισμένος στο Μητρώο Ενώσεων της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Η TEMPUS εργάζεται για τη βελτίωση του επαγγέλματος του μεταφραστή με τη διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνδιασκέψεων, καθώς και επαγγελματικής κατάρτισης και δικτύωσης μεταφραστών και μόνιμων νομικών διερμηνέων.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103
10 000 Zagreb

Τηλ.: +385 98 421 848, +385 91 5161 664

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tumaci.tempus@gmail.com
https://www.tempus-obuka.hr/

Udruga sudski tumači i prevoditelji (Ένωση Διερμηνέων και Μεταφραστών Δικαστηρίων, STIP)

Rendićeva 7a
21 000 Split

Τηλ.: +385 98 473 470, +385 21 783 422

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@tumac-prevoditelj.com
http://www.tumac-prevoditelj.com/

Podružnica Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51 000 Rijeka

Τηλ.: +385 98 943 8974, +385 98 942 6580

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info-ri@tumac-prevoditelj.com

Strukovna udruga stalnih sudskih tumača (Επαγγελματική Ένωση Μόνιμων Διερμηνέων Δικαστηρίων)

Čučerska cesta 11
10 000 Zagreb

Τηλ.: +385 1 2983 147

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Ένωση Διερμηνέων και Μεταφραστών Δικαστηρίων)

Η ένωση ιδρύθηκε το 2000 με στόχο την προώθηση, την ανάπτυξη και την προστασία των επιχειρήσεων και του επαγγέλματος των διερμηνέων και μεταφραστών δικαστηρίων, καθώς και την ενεργό συμβολή στη λειτουργία του κράτους δικαίου και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Vrazova 15
42 000 Varaždin

Τηλ.: +385 95 5654350

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ustip.hr

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.