Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Φινλανδία

Στη σελίδα αυτή παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης νομικού διερμηνέα ή επίσημου μεταφραστή στη Φινλανδία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας τηρεί μητρώο νομικών διερμηνέων στο οποίο εγγράφονται οι νομικοί διερμηνείς που έχουν λάβει έγκριση από την επιτροπή του μητρώου νομικών διερμηνέων. Το δημόσιο μητρώο περιέχει μόνον πληροφορίες για τους/τις διερμηνείς που έχουν συναινέσει στη δημοσίευση των δεδομένων τους.

Η εξεταστική επιτροπή επίσημων μεταφραστών τηρεί μητρώο επίσημων μεταφραστών/-ριών.

Ποιες πληροφορίες παρέχουν οι φινλανδικές βάσεις δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών;

Το μητρώο νομικών διερμηνέων παρέχει το ονοματεπώνυμο, το ζεύγος γλωσσών και τη γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας κάθε διερμηνέα. Το δημόσιο μητρώο νομικών διερμηνέων περιέχει μόνο πληροφορίες για τους/τις διερμηνείς που έχουν συναινέσει στη δημοσίευση των δεδομένων τους στο διαδίκτυο.

Το μητρώο επίσημων μεταφραστών παρέχει το ονοματεπώνυμο της μεταφράστριας ή του μεταφραστή, τον δήμο κατοικίας και τις γλώσσες από και προς τις οποίες μεταφράζει ως επίσημος/-η μεταφραστής/-άστρια.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις φινλανδικές βάσεις δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών;

Ναι, η πρόσβαση τόσο στο μητρώο νομικών διερμηνέων όσο και στο μητρώο επίσημων μεταφραστών παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω νομικούς διερμηνείς και επίσημους μεταφραστές στη Φινλανδία;

Μπορείτε να αναζητήσετε διερμηνείς και μεταφραστές στα μητρώα χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

  • ζεύγος γλωσσών
  • ονοματεπώνυμο του μεταφραστή ή διερμηνέα

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ανά επαρχία στο μητρώο νομικών διερμηνέων.

Σύνδεσμοι

Μητρώο νομικών διερμηνέων: https://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Μητρώο επίσημων μεταφραστών: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.