Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Γαλλία

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση διερμηνέα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δικαστικές διαδικασίες ή μεταφραστή, ενδεχομένως μέσω επίσημου ιστοτόπου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Πώς μπορώ να βρω μεταφραστή στη Γαλλία

Η υπηρεσία τεκμηρίωσης και μελετών του Ακυρωτικού Δικαστηρίου διαθέτει σε απευθείας σύνδεση στον ιστότοπό της:

  • κατάλογο σε μορφότυπο PDF των αναγνωρισμένων πραγματογνωμόνων του Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Παρέχονται επίσης σύνδεσμοι προς τους ιστοτόπους ορισμένων εφετείων. Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων πραγματογνωμόνων του Ακυρωτικού Δικαστηρίου καταρτίζεται σε ετήσια βάση από το προεδρείο του Δικαστηρίου,
  • καταλόγους δικαστικών πραγματογνωμόνων, οι οποίοι καταρτίζονται από κάθε εφετείο και περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τους πραγματογνώμονες που είναι εγγεγραμμένοι στις κατηγορίες της μετάφρασης και της διερμηνείας. Οι κατάλογοι δικαστικών πραγματογνωμόνων που καταρτίζονται από τα εφετεία επικαιροποιούνται από αυτά και διαβιβάζονται κατά καιρούς στο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο δεν διαθέτει ειδική βάση δεδομένων η οποία να συγκεντρώνει το σύνολο των διερμηνέων και μεταφραστών.

Διατίθενται κατάλογοι που περιέχουν το όνομα, τη διεύθυνση, το έτος γέννησης και την ειδικότητα των πραγματογνωμόνων για 36 εφετεία.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μεταφραστών της Γαλλίας;

Ναι, η πρόσβαση στους ιστοτόπους παρέχεται χωρίς περιορισμούς.

Πλαίσιο ή ιστορικό του μητρώου μεταφραστών της Γαλλίας

Ιστορικό

Οι πρώτοι κατάλογοι πραγματογνωμόνων καταρτίστηκαν επίσημα στο γαλλικό δικαστικό σύστημα για τις ποινικές διαδικασίες με νόμο της 30ής Νοεμβρίου 1892.

Υπήρχαν παράλληλα ανεπίσημοι κατάλογοι τεχνικών, οι οποίοι ορίζονταν συνήθως σε αστικές υποθέσεις.

Ο νόμος αριθ. 71-498 της 29ης Ιουνίου 1971 καθιέρωσε για τα δικαστήρια ενιαίο κατάλογο σε κάθε εφετείο, τόσο για αστικές όσο και για ποινικές υποθέσεις, στον οποίο οι εγγεγραμμένοι πραγματογνώμονες είναι καταχωρημένοι κατά ειδικότητα. Ο κατάλογος συμπληρωνόταν και τροποποιούνταν κάθε χρόνο. Η εγγραφή ανανεωνόταν σε ετήσια βάση, αλλά στην πράξη ανανεωνόταν για τους πραγματογνώμονες που δεν είχαν δεχθεί σοβαρή κριτική. Θεσπίστηκε επίσης εθνικός κατάλογος πραγματογνωμόνων, ο οποίος καταρτίζεται από το Προεδρείο του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και λειτουργεί υπό παρόμοιες συνθήκες.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Η εγγραφή στους καταλόγους των δικαστικών πραγματογνωμόνων μεταρρυθμίστηκε σε βάθος με τον νόμο αριθ. 2004-130 της 11ης Φεβρουαρίου 2004 και με το διάταγμα αριθ. 2004-1463 της 23ης Δεκεμβρίου 2004. Όσον αφορά τους καταλόγους των εφετείων, οι αιτήσεις αποστέλλονται, πριν από την 1η Μαρτίου κάθε έτους, στον εισαγγελέα του πολυμελούς πρωτοδικείου της έδρας του εφετείου. Ο εισαγγελέας εξετάζει τις αιτήσεις εγγραφής και στη συνέχεια τις διαβιβάζει στον γενικό εισαγγελέα, ο οποίος τις παραπέμπει στον πρώτο πρόεδρο του εφετείου.

Οι κατάλογοι καταρτίζονται σε ετήσια βάση το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου από τη γενική συνέλευση των δικαστών της έδρας του εφετείου, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των δικαστηρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.

Η αρχική εγγραφή στους καταλόγους των εφετείων για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία έχει τη μορφή δοκιμαστικής περιόδου διάρκειας τριών ετών, στο πέρας της οποίας αξιολογούνται η πείρα του ενδιαφερομένου και η απόκτηση των αναγκαίων νομικών γνώσεων για την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, με προοπτική την ενδεχόμενη επανεγγραφή κατόπιν υποβολής νέας υποψηφιότητας. Στη συνέχεια ο πραγματογνώμονας επανεγγράφεται για διάρκεια πέντε ετών κατόπιν επανεξέτασης του φακέλου του και γνωμοδότησης επιτροπής αποτελούμενης από πραγματογνώμονες και δικαστές.

Το διάταγμα αριθ. 2012-1451 της 24ης Δεκεμβρίου 2012 καθόρισε τα κριτήρια εγγραφής που αναφέρονται ήδη στο διάταγμα αριθ. 2004-1463 της 23ης Δεκεμβρίου 2004. Οι αιτήσεις εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα και την επαγγελματική πείρα των υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων των προσόντων που έχουν αποκτήσει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Γαλλίας και του ενδιαφέροντος που έχουν επιδείξει για συνεργασία με τη δημόσια υπηρεσία της απονομής της δικαιοσύνης.

Στον εθνικό κατάλογο μπορούν να περιλαμβάνονται μόνον πραγματογνώμονες οι οποίοι είτε περιλαμβάνονται σε κατάλογο εφετείου επί πέντε συναπτά έτη είτε διαθέτουν προσόντα αναγνωρισμένα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Γαλλίας που αποκτήθηκαν ιδίως με την άσκηση, στο κράτος αυτό, τουλάχιστον επί πέντε έτη, δραστηριοτήτων παροχής στα δικαστήρια τεχνικών πληροφοριών στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής δραστηριότητάς τους.

Η εγγραφή στον εθνικό κατάλογο έχει διάρκεια επτά ετών.

Όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφής ή επανεγγραφής στον εν λόγω κατάλογο, ο γενικός εισαγγελέας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου λαμβάνει τις αιτήσεις, που πρέπει να υποβληθούν πριν από την 1η Μαρτίου, και συγκεντρώνει τις γνωμοδοτήσεις του πρώτου προέδρου και του γενικού εισαγγελέα του εφετείου στο οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, το προεδρείο του Ακυρωτικού Δικαστηρίου καταρτίζει στη συνέχεια τον εθνικό κατάλογο, χωρίς τη συμμετοχή του γενικού εισαγγελέα.

Ονοματολογία των κατηγοριών των καταλόγων πραγματογνωμόνων

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του διατάγματος 2004-1463 της 23ης Δεκεμβρίου 2004, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης της 10ης Ιουνίου 2005 καθορίστηκε, για το σύνολο για της γαλλικής επικράτειας, εναρμονισμένη ονοματολογία των κατηγοριών των καταλόγων πραγματογνωμόνων.. Ο κατάλογος υποδιαιρείται σε κλάδους (οικονομικής φύσης, π.χ. γεωργία, υγεία, βιομηχανία κ.λπ.), σε τομείς (οι οποίοι αντιστοιχούν σε επιστήμες, π.χ. ιατρική, χειρουργική) και ειδικότητες (οι οποίες εξειδικεύουν τις επιστήμες: αλλεργιολογία, χειρουργική του πεπτικού συστήματος κ.λπ.). Υπάρχει κλάδος «H» «διερμηνεία-μετάφραση», ο οποίος περιλαμβάνει κατηγορία «διερμηνεία» (« H1 ») και κατηγορία «μετάφραση» (« H2 »), οι οποίες υποδιαιρούνται σε γλωσσικές κατηγορίες (ρομανικές γλώσσες, γερμανικές γλώσσες, σλαβικές γλώσσες κ.λπ.). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ειδικότητες έχουν έναν τίτλο αρκετά ευρύ ώστε να περιλαμβάνει κάθε προφορική ή γραπτή γλώσσα. Περιλαμβάνει επίσης κατηγορία «νοηματική γλώσσα» («H3»).

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας της νέας εναρμονισμένης ονοματολογίας των ειδικοτήτων πραγματογνωμόνων, οι μεταφραστές και οι διερμηνείς διατηρήθηκαν στους καταλόγους δικαστικών πραγματογνωμόνων, εντασσόμενοι ωστόσο σε ειδική κατηγορία. Πράγματι, παρότι ο ρόλος των συγκεκριμένων επαγγελματιών δεν είναι να εκτελούν καθήκοντα πραγματογνωμοσύνης υπό την αυστηρή έννοια του όρου, αποτελούν, όπως και οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, περιστασιακούς συνεργάτες της δημόσιας υπηρεσίας της δικαιοσύνης και μπορούν, ενδεχομένως, να ορισθούν ως τεχνικοί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 232 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, για να φέρουν εις πέρας, κατόπιν αιτήματος των δικαστηρίων, πραγματική διεξαγωγή αποδείξεων και, ειδικότερα, διαβουλεύσεις.

Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν κρίθηκε σκόπιμο κατά τη μεταρρύθμιση του 2004 να υπαχθούν οι διερμηνείς και οι μεταφραστές σε ειδικό καθεστώς εγγραφής σε χωριστούς καταλόγους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.