Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Ελλάδα

Η Ελλάδα δε διαθέτει δικτυακό τόπο που να παρέχει κατάλογο νομομαθών μεταφραστών ή διερμηνέων. Επί του παρόντος, τελεί υπό επεξεργασία ο σχεδιασμός της ψηφιοποίησης των βάσεων δεδομένων και των ηλεκτρονικών διεπαφών τους.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Πώς μπορώ να βρω νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στην Ελλάδα;

Για την ποινική δικαιοσύνη, τα ζητήματα διερμηνείας και μετάφρασης ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων ρυθμίζονται από τα άρθρα 233 – 238 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι διερμηνείς - μεταφραστές διορίζονται από το αρμόδιο δικαστήριο από σχετικό πίνακα, που καταρτίζεται κάθε έτος από τα συμβούλιο πλημμελειοδικών και οριστικοποιείται από τα συμβούλιο εφετών. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις διορίζονται διερμηνείς πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες.

Για την πολιτική δίκη, το άρθρο 252 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προβλέπει ότι αν μάρτυρας, πραγματογνώμονας ή διάδικος αγνοεί την ελληνική γλώσσα, προσλαμβάνεται διερμηνέας, ο οποίος διορίζεται από το δικαστήριο, ενώ ανάλογη είναι και η ρύθμιση του 137 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Επίσης σημειώνεται ότι υπάρχει Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών από το Υπουργείο Εξωτερικών οι οποίοι σύμφωνα  με το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβαίνουν σε μετάφραση δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων.

Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης του 1961 στην περίπτωση που προέρχονται από αρχή χώρας που συμμετέχει στην παραπάνω Σύμβαση, η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 1497/1984 (Α΄188). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα από την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα.

Η μετάφραση δεν παρέχεται δωρεάν. Το κόστος της καθορίζεται από τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 36 ν. 4194/2013 Α’ 208), στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται και η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρεσε.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των ελλήνων μεταφραστών;

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συγκεντρωτική βάση δεδομένων των ελλήνων νομομαθών μεταφραστών / διερμηνέων.

Υπάρχει ωστόσο, η βάση δεδομένων των μελών της Πανελλήνιας Ενωσης Μεταφραστών (μέλους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών -FIT), μέλη της οποίας είναι ιδιώτες επαγγελματίες μεταφραστές (κάποιοι εκ των οποίων δηλώνουν και διερμηνείς). Αυτή η βάση δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητήσουν διερμηνέα-μεταφραστή ανά γλώσσα και ανά περιοχή.

Περαιτέρω, στοιχεία για επαγγελματίες μεταφραστές, ανά περιοχή της χώρας, μπορούν να αναζητηθούν στη βάση δεδομένων της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (μέλους της FIT), τα μέλη της οποίας ειδικεύονται σε δύο εκ των τριών γλωσσών: αγγλική, γαλλική γερμανική (για πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες ειδίκευσης των μελών της Ένωσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην ίδια την Ένωση).

Πώς μπορώ να αναζητήσω νομομαθή μεταφραστή στη Ελλάδα;

Ισχύει ως άνω

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών από το Υπουργείο Εξωτερικών

Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών

Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου

Υπουργείο Δικαιοσύνης (όπου βρίσκονται στοιχεία επικοινωνίας με τις εισαγγελίες και τα δικαστήρια της χώρας)

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.