Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Η Ιρλανδική Ένωση Μεταφραστών και Διερμηνέων (Irish Translators' and Interpreters' Association - ITIA) ιδρύθηκε το 1986 και είναι η μόνη επαγγελματική ένωση στην Ιρλανδία που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επαγγελματιών μεταφραστών και διερμηνέων.

Στη βάση δεδομένων της ITIA περιλαμβάνονται τα άτομα που διαθέτουν τα προσόντα και είναι εγγεγραμμένα για να εργάζονται ως νομομαθείς μεταφραστές και διερμηνείς.

Ο ιστότοπος της ITIA είναι προσβάσιμος σ’ αυτή τη διεύθυνση https://www.translatorsassociation.ie/, όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση για την εύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα από κατάλογο γλωσσών «από» και «προς» τις οποίες γίνεται η μετάφραση ή η διερμηνεία.

ITIA
19 Parnell Square North,
Dublin 1
D01 E102

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.