Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Η Ιταλία δεν διαθέτει εθνική βάση δεδομένων μεταφραστών ή διερμηνέων. Αυτό συμβαίνει ώστε να παρέχεται στα ιταλικά δικαστήρια η ευχέρεια να επιλέγουν μεταφραστές και διερμηνείς κατά την κρίση τους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.