Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Δεν υπάρχει βάση δεδομένων μεταφραστών/διερμηνέων στη Λετονία.

Το δικαστήριο προβλέπει το δικαίωμα των διαδίκων που μετέχουν σε αστική διαδικασία και που λαμβάνουν κρατική νομική συνδρομή σε μια υπόθεση ή απαλλάσσονται από την καταβολή δικαστικών εξόδων, να λαμβάνουν γνώση της δικογραφίας και να μετάσχουν στη διαδικασία με τη βοήθεια διερμηνέα, εφόσον δεν γνωρίζουν τη γλώσσα της διαδικασίας.

Το δικαστήριο προβλέπει το δικαίωμα των διαδίκων που μετέχουν σε διοικητική διαδικασία και οι οποίοι δεν γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της διαδικασίας —με εξαίρεση τους αντιπροσώπους νομικών προσώπων— να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να μετάσχουν στη διαδικασία με τη βοήθεια διερμηνέα.

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να παράσχει διερμηνέα σε νομική οντότητα.

Στις ποινικές διαδικασίες, τα πρόσωπα στα οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα υπεράσπισης, τα θύματα και οι αντιπρόσωποί τους, οι μάρτυρες, οι πραγματογνώμονες, οι εμπειρογνώμονες, οι ελεγκτές και τα λοιπά πρόσωπα που καλούνται να συμμετάσχουν στην επίσημη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον δεν έχουν επαρκή γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας, έχουν το δικαίωμα κατά τη διάρκεια διαδικαστικών πράξεων να χρησιμοποιήσουν γλώσσα την οποία γνωρίζουν και να τύχουν της συνδρομής διερμηνέα χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Για την παροχή υπηρεσιών διερμηνέα μεριμνά ο λειτουργός που είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Στις προδικαστικές διαδικασίες, οι ανακριτές ή τα δικαστήρια μεριμνούν για την παρουσία διερμηνέα στην εκδίκαση υποθέσεων οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.