Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Μάλτα

Η Μάλτα διαθέτει πλέον βάση δεδομένων νομικών μεταφραστών και διερμηνέων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Σε ποινικές υποθέσεις, διατίθεται στους δικαστικούς και στο προσωπικό του δικαστηρίου κατάλογος διερμηνέων/μεταφραστών. Τον κατάλογο αυτό διαθέτει και τηρεί η Γραμματεία του Ποινικού Δικαστηρίου (Criminal Court Registry). Ο κατάλογος αυτός προστέθηκε πρόσφατα στις δικαστικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη ισχύος της οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα νομικής διερμηνείας και μετάφρασης κατά την ποινική διαδικασία —

https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx

Όταν απαιτούνται οι υπηρεσίες διερμηνέα ή μεταφραστή σε ποινική δίκη, αυτός διορίζεται από κατώτερο δικαστή (magistrate).  Η ύπαρξη του προαναφερθέντος καταλόγου δεν εμποδίζει τον κατώτερο δικαστή να αγνοήσει τον κατάλογο και να διορίσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ασκήσει καθήκοντα διερμηνείας ή μετάφρασης. Το όνομα του προσώπου που διορίζεται προστίθεται στη συνέχεια στον κατάλογο. Για περισσότερες πληροφορίες: «Registrar of the Criminal Court, Courts of Justice, Valletta, Malta».

Σε αστικές υποθέσεις, οι διάδικοι μπορούν να διορίσουν μεταφραστή ή διερμηνέα της επιλογής τους και το σχετικό κόστος βαρύνει τον διάδικο που χρειάζεται τις εν λόγω υπηρεσίες. Η διοίκηση των δικαστηρίων δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή. Ωστόσο, τα πολιτικά δικαστήρια μπορούν να κάνουν χρήση του καταλόγου που χρησιμοποιούν τα ποινικά δικαστήρια, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, είναι διαθέσιμος στο κοινό στο διαδίκτυο.

Ο κατάλογος μεταφραστών και διερμηνέων της Μάλτας περιέχεται επίσης στο σύστημα πληροφορικής Διαχείρισης Νομικών Υποθέσεων (LECAM- Legal Case Management) των Δικαστηρίων, το οποίο προορίζεται γενικά για αποκλειστική χρήση από το προσωπικό των δικαστηρίων και τους νομικούς επαγγελματίες. Ωστόσο, επιτρέπεται η πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στο σύστημα LECAM σε σχέση με αστικές υποθέσεις, μέσω των υπολογιστών που βρίσκονται στις γραμματείες των δικαστηρίων.

Προσθήκες στον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων πραγματοποιούνται από υπαλλήλους των δικαστηρίων που είναι εξουσιοδοτημένοι να επικαιροποιούν την εν λόγω βάση δεδομένων. Οι καταχωρίσεις μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων συνδέονται με τη δικαστική υπόθεση στην οποία διορίσθηκαν για να παράσχουν τις επαγγελματικές υπηρεσίες τους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/10/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.