Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ισπανικάδανικάαγγλικάγαλλικάιταλικάλεττονικάπολωνικάσλοβακικάφινλανδικά
Swipe to change

Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Κάτω Χώρες

Η σελίδα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών σε μητρώο στις Κάτω Χώρες και την επέκταση της εγγραφής αυτής.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Νόμος περί ορκωτών δικαστικών διερμηνέων και μεταφραστών

Στις Κάτω Χώρες εφαρμόζεται ο νόμος περί ορκωτών δικαστικών διερμηνέων και μεταφραστών (Wet beëdigde tolken en vertalers — Wbtv). Διέπει τους κανόνες και τους κανονισμούς για τους ορκωτούς διερμηνείς, οι οποίοι παρέχουν προφορική μετάφραση ομιλίας σε άλλη γλώσσα, και για τους ορκωτούς μεταφραστές, οι οποίοι παρέχουν γραπτή μετάφραση κειμένου που έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα.

Η διερμηνεία και η μετάφραση είναι ελεύθερα επαγγέλματα, πράγμα που σημαίνει ότι, κατ’ αρχήν, οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από την κατάρτιση ή το ιστορικό του, μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του ανεξάρτητου διερμηνέα ή μεταφραστή. Για να το πράξετε αυτό δεν χρειάζεται να εγγραφείτε στο μητρώο ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών [Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)]. Το Rbtv είναι μια βάση δεδομένων που περιέχει τα στοιχεία των ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών στις Κάτω Χώρες· τελεί υπό τη διαχείριση του Γραφείου Ορκωτών Διερμηνέων και Μεταφραστών (Bureau beëdigde tolken en vertalers). Για να είστε σε θέση να εργαστείτε ως ορκωτός διερμηνέας ή ορκωτός μεταφραστής, πρέπει να εγγραφείτε στο Rbtv.

Ποιες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο ολλανδικό μητρώο μεταφραστών;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου περί ορκωτών δικαστικών διερμηνέων και μεταφραστών, το μητρώο ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε εγγεγραμμένο διερμηνέα ή μεταφραστή:

  1. στοιχεία επικοινωνίας·
  2. αν το πρόσωπο είναι διερμηνέας ή μεταφραστής·
  3. τη/τις γλώσσα/-ες-πηγή/-ές ή τη/τις γλώσσα/-ες-στόχο/-ους στις οποίες εργάζεται ο διερμηνέας ή ο μεταφραστής· και
  4. τις λοιπές ειδικές δεξιότητες που ο διερμηνέας ή ο μεταφραστής κρίνει χρήσιμες προς καταχώριση στο μητρώο.

Ποιος είναι υπεύθυνος για το μητρώο μεταφραστών;

Την τελική ευθύνη για το μητρώο έχει ο υπουργός Δικαιοσύνης και Ασφάλειας· ωστόσο, αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εγγραφές στο μητρώο είναι το Γραφείο Ορκωτών Διερμηνέων και Μεταφραστών.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο ολλανδικό μητρώο μεταφραστών;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Πώς να βρείτε νομικό μεταφραστή στις Κάτω Χώρες

Οι αναζητήσεις στη βάση δεδομένων μπορούν να πραγματοποιούνται με βάση το όνομα ή τον/τους γλωσσικό/-ούς συνδυασμό/-ούς.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Γραφείο Ορκωτών Διερμηνέων και Μεταφραστών

Μητρώο ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/09/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.